آرامش به «قلب آسیا» بازخواهد گشت؟

نشست قلب آسیا درحالی در اسلام‏‌آباد برگزار شد و بار دیگر روی نکات کلیدی همبستگی اعضای این کشورها تأکید صورت گرفت که برای افغانستان و پاکستان حاشیهی مهمتر از متن را با خود داشت و پیشاپیش این حاشیه جایگاه محوری را به خود اختصاص داده بود.

گفتوگو روی مذاکرات صلح و چگونگی بازگشت آرامش به افغانستان از رهگذر مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت کابل، یکی از مدارهای مهمی بود که نشست قلب آسیا را به چرخش آورده بود. اظهارنظرهای پیش از برگزاری جلسه، نشستهای حاشیهای و دیدارهای دیپلوماتیک دوجانب همگی بر محور همین قضیه انجام شد و موضوع اصلی نشستها را تشکیل میداد. اما با این حال معلوم نیست که آیا نشست اعضای قلب آسیا آرامش را به افغانستان که به تعبیر زنده یاد اقبال لاهوری؛ شاعر مشهور و خوشنام پاکستانی «قلب آسیا» نامیده شده است، بازخواهد گرداند؟

این سوالی است که مدتها با یک نگاه به آن دیده میشود و آن اینکه که «کلید صلح و امنیت افغانستان در دستان پاکستانیها است و تا زمانی که این کشور متقاعد به همکاری در این زمینه نشود، تغییری در وضعیت فعلی به وجود نخواهد آمد.» اما آیا راهکاری برای متقاعد کردن پاکستان نمیتوان یافت؟ واضح است که اگر عزم بینالمللی در این زمینه وجود میداشت، چنین مسالهای قابل اجرا بود، اما متاسفانه انگیزهی قوی و فراگیر در این زمینه وجود ندارد و به خوبی مشهود است که زمان چنین رویکردی نیز در تعاملات جاری بهوجود نیامده است. نشست‏‌های مکرر و متعدد در نقاط مختلف دنیا وبه صورت دوجانبه، سه‏‌جانبه و چندجانبه به خوبی این بی‏‌انگیزگی و وقت‏‌کشی را به نمایش میگذارد. این بار نیز پیش از برگزاری نشست قلب آسیا، رهبرجدید گروه طالبان در پاکستان ترور شد و چند دستگی میان گروپهای مسلح طالبان، آدرس صلح و مذاکره را مبهم و ناپیدا جلوه داد.

هرچند رسانهها مذاکرات انجام شده در حاشیهی نشست قلب آسیا را مهم‏تر از گذشته عنوان کرده و مواضع طرفین را با لحن جدی گزارش دادهاند، اما واضح است که بدون ارایه‏‌ی راهکار و برنامهی عملی در این راستا، امیدواری به موفقیت و رسیدن به صلح و امنیت در منطقه و افغانستان امری محال خواهد بود. سالها است که چنین نشستهایی با ژستهای خیرخواهانه و ترسیم چشماندازهای مثبت به پایان میرسد، ولی در عمل هیچ تغییری در سیاستها و عملکردهای طرفین رونما نمی‏شود.

با توجه به این تجربیات، نمیتوان دیگر منتظر فیصلههای دیپلوماتیک برای حل قضیهی افغانستان ماند و حتی امیدوار بود که قدرتها، کشورها و گروههای دخیل در این روند، سرانجام به تفاهم و نکات مشترکی که بتواند مشکل را حل نماید، دست یابند. در شرایطی که هیچ یک از طرفین حاضر نیست تا سیاست خود را تغییر دهد و شیوههای جدید رسیدن به صلح را تجربه نماید، الزاما مذاکره برای متقاعد کردن و با شیوهی باجگیری سیاسی نمیتوان به دنبال صلح و امنیت گشت و چنین راهکاری قطعا هیچ پیامدی جز شکست ندارد.

مقامات دو کشور افغانستان و پاکستان و حامی بزرگ سیاسی در سطح جهانی چون امریکا تنها میتوانند به این دستاورد دل خوش نمایند که تنشهای شدت گرفته در این اواخر بین افغانستان و پاکستان کاهش یابد و به دو طرف دیکته شود که اگر این روند ادامه یابد، به مراحلی بدون بازگشت خواهد رسید و این میتواند بازیهای سازماندهی شدهای را که تاکنون بحران افغانستان را مدیریت کرده است، تشدید نماید. به این ترتیب نشست قلب آسیا و دیدارهای حاشیهای آن را بیشتر میتوان در راستای کاهش درگیری‏‌های حکومت‏‌های کابل و اسلامآباد توصیف کرد، تا برنامهای برای گفت‌گو در زمینهی صلح و امنیت در افغانستان.

به این ترتیب پاکستان نه تنها بر مبنای علایق و منافع خاص سیاسی که در بحران افغانستان دارد، حاضر به همکاری در حل بحران نیست، بلکه امریکا و سایر کشورهای غربی نظیر انگلیس نیز به این مساله علاقهمند هستند که این کشور نقش بحرانسازی خود را همچنان حفظ نماید. وعدههای متوالی و بیسرانجامی که در مذاکرات افغانستان و پاکستان با محوریت غرب انجام میشود، تنها به ین دلیل نیست که پاکستان حاضر به همکاری نباشد، بلکه چنین خواسته و راهبردی در سیاست غرب به وجود نیامده و این کشورها عملا از پاکستان چنین رویکردی را مطالبه ندارند.

در همین راستا است که امریکا و هم‏پیمانان غربی این کشور با پاکستان تشریک منافع بیشتری احساس میکنند و حاضر به وارد کردن فشار بیش‏تر به این کشور در قضیهی افغانستان نیستند.

به نظر میرسد که حکومت افغانستان از همان ابتدا بر این مساله واقف بوده است، اما تداوم این راهبرد و فشار مضاعفی که از سوی افکار عمومی، جناحها و جامعهی مدنی بر حکومت وارد میشود، باعث شده است تا واکنشهایی که در این اواخر از سوی حکومت شاهد هستیم، قدری تندتر و شدیدتر از گذشته شود و نوعی احساس سرخوردگی و یاس در اقدامات آن مشاهده گردد.

به این ترتیب تعاملات افغانستان و پاکستان تنها محدود به روابط دو کشور و علایق آنان نیست. تا زمانیکه غربیها نخواهند که وضعیت منطقه و بخصوص شرایط افغانستان تغییر نماید، همچنان مشکلات تداوم خواهد کرد، بخصوص آن که پاکستان در این قضیه ذینفع است و چندان علاقه مند به حل بحران نمیباشد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده