آلودگی هوای کابل از مرز هشدار گذشته است

پنجشنبه 30 قوس

هرچند در ارتباط با آلودگی آب و هوای کابل در سال‌های اخیر بارها نهادهای مختلف هشدار داده‌اند، اما این فرا رسیدن زمستان و استفاده بی‌رویه از سوخت‌های فسیلی و مخصوصا زغال سنگ است که مجال تنفس را در فضای کابل تنگ می‌کند.

واقعیت هم این است که استفاده بی‌رویه از زغال سنگ و ورود بخاری‌های ترکی سهم بارزی در این آلودگی داشته‌اند. در سال‌های گذشته که بخاری‌های موسوم به ترکی وجود نداشتند و مردم بیشتر برای گرما از چوب استفاده می‌کردند، وضعیت به این حد خراب نبود.

متاسفانه با گذشت چند سال گذشته که استفاده از زغال سنگ در کشور مخصوصا در کابل افزایش چشمگیری یافته، باز هم شاهد آن هستیم که دولت در این قسمت هیچ اقدامی نمی‌کند. وظیفه نهادهای مسئول دولتی از جمله اداره ملی حفاظت از محیط زیست و وزارت صحت عامه است که به مردم در زمینه استفاده بی‌رویه از این سوخت‌ها هشدار دهند.

در عین حال وزارت انرژی و آب باید در فکر سوخت‌های جایگزین از جمله برق و گاز برای استفاده عموم باشد تا اتکا بر زغال سنگ در کشور کم شود.

اما با آن که مقامات حکومتی خود در این فضا زندگی می‌کنند باز هم دست به کدام اقدامی برای بهبود اوضاع نمی‌زنند. شدت آلودگی هوای موجود می‌تواند زیان‌های جبران‌ناپذیری بر سلامت افراد جامعه داشته باشد. همچنین مصارف دارویی برای درمان امراض ناشی از آلودگی هوا بر اقتصاد ضعیف مردم افغانستان خود یک بار گران است.

دولت می‌تواند با ایجاد یک ستاد بحران متشکل از نهادهای ذیربط، اقدامات فوری و عاجلی را جهت بدتر شدن آلودگی هوا روی دست گیرد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده