انتخابات؛ استقرار دموکراسی یا مقدمه ای برای خودکامگی

هر روز كه از روند تدارك پيش‌نيازهاىبرگزارى انتخابات مى‌گذرد، تحقق اين روند مهم ملى در موعد مقرر،ناممكن به نظر مى‌رسد. ناامنى روز به روز فراگيرتر شده به نحوى كه بنا بر داده‌هاىمنابع معتبر داخلى و خارجى، هراس‌افكنان بر بخش بزرگى از كشور حضور تعيين كننده و در سراسر كشور حضور اخلال‌گرانه دارند. استقبال مردم نيز براىدريافت شناسنامه‌هاى انتخاباتى اندك است، به‌خصوص در ولايات دوردست و ولسوالى‌ها، سطح استقبال مردم مايوس‌كننده مى‌باشد. تعداد كثيرى از احزاب سياسىبا اين نوع نظام انتخاباتى اعلام مخالفت كرده‌اند؛ در حاليكه فلسفه انتخابات ايجاد شور و شعف عمومى، اتحاد و همسويى و همگرايى ملى حول منافع ملىاز طريق فرايندهاى شفاف، سالم، قانونى و دموكراتيك است؛ آن چيزى كه امروزها، عكس آن در اين انتخابات احتمالى ديده مي‌شود!

پرسش اساسى اين است بر فرض اينكه انتخابات در موعد مقرر برگزار شود، آيا انتخابات رياست‌جمهورى نيز در موعد قانونى خود در سال آينده داير خواهد شد؟ طرح اين سوال بدان جهت ضرورى به نظر مى‌رسد كه مديريت فرايند انتخابات پارلمانى از ترتيب و تنظيم مقدمات انتخابات گرفته تا روز اجرايى انتخابات و تا شمارش آرا ورسيدگى به شكايت‌هاى انتخاباتى و تاييد فهرست نهايى نمايندگان منتخب و امضاىاستوارنامه‌هاى آنان، تا آخر سال جارى به طول مى‌انجامد؛ آن وقت اماكميسيون‌هاى انتخاباتى و حكومت، با اين وضعيت اسفبارى كه دارند،آيابی‌درنگ قادر به بر گزارى يك انتخابات ديگر از حيث تامين بودجه، امنيت و مسايل فنى آن هستند؟ آنهم در سطح انتخابات رياست‌جمهورى با آن اهميت و سرنوشت‌سازى و حساسيت ويژه‌ی ملى كه نسبت به آن وجود دارد.

پاسخ قطعامنفى است. اگر بناست انتخابات رياست‌جهمورى در اوايل سال ٩٨ داير شود، حتماباید كميسيون انتخابات و حكومت از ابتداى سال ٩٧ در پى تامين پيش‌نياز آن برمى‌آمدند، چون برگزارى انتخابات رياست‌جمهورى قطعا به يك سال آمادگى نيازدارد، پس چرا حكومت وكميسيون انتخابات اين بازه‌ی زمانى را براى برگزارىانتخابات پارلمانى برگزيده‌اند؟ شايد به اين دليل كه پاسخى داده باشند به مطالبات انباشته شده‌ى مردم براى اجرايى قانون و استمرار و استقرار ساختارهاىقانونى؛ تا بدينوسيله به نحوى جامعه را ازحيث روانى تخليه كرده باشند و فرصتى داشته باشند براى تاخير انتخابات رياست‌جمهورى و تمديد حكومت شان براى يك مدت نامعلوم به بهانه نداشتن هزينه انتخابات و عدم امنيت لازم براىاجرايى يك انتخابات سالم و شفاف! در حاليكه سهل‌انگارى و سطحى‌نگرى و رويكردهاىغيرمسئولانه اين جماعت، در همين انتخابات پيش روى پارلمانى به وضوح نشان مي‌دهد كه آنچه براى آنان مهم نيست، سلامت و شفافيت انتخابات و اصولا فرايندهاى مردم‌سالارى و نهادهاى مردم‌سالار است!

براساس محاسبه عقلانىو نيز تجربه كاركردها و رویکردهاى حكومت، عمیقا انسان به تردید مى‌افتد كه شايد طرح برگزارى انتخابات پر از اشكال و ابهام پارلمانی، مقدمه‌اى براى به تاخير انداختن انتخابات رياست جمهورى باشد!

0 پیام برای این مطلب ثبت شده