انحصار دموکراسی ممنوع!

رئیس‏‌جمهور کرزی و تیم همراهش علی‎‌رغم این‌که هویت سیاسی‏اش حاصل روند دموکراسی است، بارها نشان داده که دشمنی وی با این پدیده پایانی ندارد. زیرا در بسیاری از روندهای دموکراتیک به جای تن دادن به آرای مردم و تصمیم جمعی، دست به دامن جرگه‎‎های قومی شده و برای رسیدن به اهداف سیاسی‏‌اش از شگردهای سنتی استفاده نموده است.

توسل به جمع‌آوری سران قبیله و ایجاد جرگه برای حل و فصل مسایل یکی از این راهکارهای وی بوده است، هرچند در بسا موارد اگر این فیصلهها نیز به سودش تمام نشده دست رد به سینهی اهالی جرگه زده و خط چلیپا بر تصمیم آنان کشیده است. این رویکرد تیم حاکم حتا در خصوص انتخابات که باید عرصهای برای تبارز قدرت مردمی باشد نیز رسوخ نموده و قصد انحصار دموکراسی توسط تیم حاکم یکی از تهدیدهای جدی فراروی برگزاری انتخابات سالم، شفاف، آزاد و عادلانه است.

گردآوری سران قبیله برای ائتلاف نامزدان طرفدار حکومت در ارگ ریاست‏‌جمهوری که هفتهی گذشته اوج چانهزنیهای آن مانع از حضور رئیس‌‏جمهور در مراسم تشییع شهدای ارتش کشور شد، یکی از تاکتیکهای سنتی برای انحصار دموکراسی توسط رئیس‌‏جمهور است. زیرا در فصلیکه تیمهای نامزدان تکمیل و مراحل قانونی برای مشخص شدن نامزدان انتخاباتی طی شده است، ائتلاف نامزدان ریاست‌‏جمهوری نه تنها به لحاظ قانونی ممنوع است، بل نوعی فریب افکار عمومی و ایجاد انحراف در خط سیر دموکراتیک انتخابات است.

به همین دلیل برخی از آگاهان امور این رویکرد ارگ ریاست‏‌جمهوری را مخالف با اصول قانونی انتخابات دانسته و آن را تهدیدی فراروی دموکراسی و انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف میدانند. به عقیدهی آنان این برنامهها حکایت از راه انداختن جریان زیرآبی برای تحریف و تهدید انتخابات است. ولی این تیم از این نکته غافل است که آگاهی عمومی از مسایل سیاسی و بیداری و هوشیاری مردم مانع از هرگونه تأثیرگزاری چنین روندها بر اذهان عامه خواهد شد.

محمود صیقل، کارشناس مسایل سیاسی براین باور است که تصمیم عمومی مردم برای ایجاد تغییر در ساختار نظام سیاسی در راستای تحقق اصلاحات یک امر حتمی و قطعی است. به گفته وی مردم طی دوازده سال از کارکرد یک سیستم ناکارآمد و نظام ناکارآ خسته شده اند؛ لذا بار دیگر فریب روندهای ساختگی را برای ایجاد ائتلافمیان نامزدان با پادرمیانی حکومت نخواهند خورد.

در همین حال گمانههایی مطرح است که رئیس‏‌جمهور کرزی به دنبال کسب رضایت کسانی از میان اقوام و قبایل است که وی را متعلق به خود دانسته، ولی از کارنامهی او دل خوشی ندارند. از این رو آقای کرزی به دنبال جلب توجه این قشر بوده و عزم خود را براین امر جزم نموده است تا با دلجویی از سران رنجیدهی اقوام، جایگاه پس از دوران ریاست‌‏جمهوری‏اش را در درون قبایل بازیابد. تلاش وی برای ایجاد ائتلاف نیز براین امر استوار است که او به فکر این طیفهای سنتی میباشد. از سوی دیگر، اصرار وی به سپردن مهار قدرت به دستان کسی غیر از برادرش (زلمی رسول به جای قیوم کرزی) وقوف براین مسأله است که ناکارایی او دامن دوستان و برادرانش را نیز گرفته و گرفتن آرای مردم توسط آنان دور از تصور است.

تعداد دیگری از آگاهان امور این حرکت رئیس‌‏جمهور را برخلاف ادعاهای وی مبنی بر عدم دخالت در روند انتخابات میدانند. غلام حسین ناصری، عضو مجلس نمایندگان بر آن است که هرچند نفس این ائتلاف در مقطع زمانی که فصل ائتلاف سپری شده است، به لحاظ قانونی ممنوع است، ولی مهمتر از آن، حضور و نفوذ رئیس‌‏جمهور در رأس حلقههای ائتلافی نشان از این دارد که او برخلاف اصول و ادعای خویش، دخالتهای صریح خود را در انتخابات آغاز نموده است.

گردآوری گروههای سیاسی و نمایندگان قبیله در ارگ، هزینه برای ایاب و ذهاب آنان، ایجاد اغتشاش در افکارعمومی و نگرانی برخاسته از اینکه مبادا دموکراسی به انحصار کشیده شود، همگی پیامدهای نامطلوب روندی است که رئیس‌‏جمهور و تیم حاکم اختیار نموده و در صدد اند تا انتخابات را با این برنامهها به انحراف کشیده و مهار قدرت را از دست ندهند.

بنابراین، ضروری است تا رئیس‏‌جمهور صدای مردم را نیز شنیده و تقاضای آنان را مد نظر داشته باشد. بدیهی است که صدای مردم، فریاد دفاع از دموکراسی است؛ دموکراسی که برای آن تاکنون هزینه‏های زیاد مادی و معنوی از جانب مردم، جامعه جهانی و نیروها و نهادهای مدنی صورت گرفته است. بنابراین باید به رئیس‏‌جمهور و تیم حاکم گوشزد نمود که لطفاً دموکراسی را به انحصار نکشید.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده