اهانت توجیه‎‎ناپذیر به مقدسات اسلامی

مجله فرانسوی شارلی ابدو در آخرین شماره خود بعد از حمله به دفتر این مجله و کشتهشدن تعدادی از کارمندان آن دوباره دست به چاپ کاریکاتور توهینآمیزی به مقدسات اسلامی زده است.

بدون شک همانگونه که اقدامات تروریستی علیه اشخاص و افراد بیگناه نفرتانگیز و زجرآور است ادامه چاپ کاریکاتورهای موهن به مقدسات نیز توجیه پذیر نمیباشد. مقوله آزادی بیان به مفهوم توهین کردن به مقدسات ادیان دیگر جهانی نیست.

پرسشی که هماکنون وجود دارد این است که مجله شارلی ابدو با توجه به این که از حساسیت نسبت به پیامد چاپ کاریکاتور و توهین به مقدسات اسلامی آگاه است، چرا اقدام به چاپ دوباره این کاریکاتور موهن کرده است. آیا نشریه مزبور به گونه ای در جهت تقویت افراط گرایی عمل نمیکند؟ و اگر چنین نیست چرا این نشریه باید اصرار کند تا مساله تحریکآمیزی را که همه مسلمانها در برابر آن حساسیت دارند دوباره چاپ کند.

این که اصرار به ادامه چاپ کاریکاتورهای موهن به مقدسات اسلامی همچنان در دستور کار دستاندرکاران این هفته نامه قرار دارد، مسالهای مشکوک و سوال برانگیز است. بدون شک هم اعمال تروریستان و هم ادامه توهین این نشریه به مقدسات ادیان بزرگ جهانی منطقی و معقول نیست و بیشتر کمک به تشدید و توسعه افراطگرایی در سطح جهانی میباشد.

این نوع برخوردها از دیدگاه تمام آزاداندیشان و متفکران جهان محکوم است، نباید در جهتی حرکت صورت گیرد که به نحوی کمک برای پذیرش افراطگرایی در ذهنیت جهانی به وجود آید. مجله شارلی ابدو فرانسوی با ادامه چاپ کاریکاتورهای موهن به مقدسات، بیش از این که به آزادی بیان کمک کند به توسعه افراط گرایی کمک کرده است. کاری که وجدان هیچ انسان آزاداندیشی آن را نمیپذیرد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده