بازار: کاهش تکتانه قرضه‌ها

انجمن صاحبان صنایع با استقبال از کاهش تکتانه قرضه‌ها می‌گوید که اینکار سرمایه گذاری‌ها را در کشور بیشتر خواهد ساخت.

بانک مرکزی به هدف توسعه سرمایه گذاری‌ها و بهبود رشد اقتصادی کشور میانگین تکتانه قرضه‌ها را کاهش داده است. 

بانک مرکزی می‌گوید که امسال تکتانه قرضه‌هایی که با افغانی پرداخته می شوند از سیزده درصد به دوازده اعشاریه دو درصد کاهش یافته است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شکیب میر، آمرعمومی توسعه خدمات مالی بانک مرکزی بحث کرده است.

منبع: طلوع نیوز

0 پیام برای این مطلب ثبت شده