بانک جهانی 55 میلیون دالر کمک کرد

بانک جهانی ۵۵ میلیون دالر کمک بلاعوض، که از طریق اداره انکشاف جهانی فراهم می‌گردد، جهت بلند بردن توانمندی و مهارت‌های جوانان افغانستان منظور نمود. این دومین پروژه انکشاف مهارت‌های افغانستان است که توسط وزارت معارف تطبیق و از سوی بانک جهانی تمویل می‌گردد.

هدف از این پروژه ایجاد سیستم‌های لازم و تقویت مؤسسات تعلیمات حرفوی رسمی بیان شده که باعث تحول و تنوع در کارهای مسلکی و تخنیکی می‌شود. این پروژه به تعقیب پروژه قبلی بانک جهانی که بخش‌های تعلیمات حرفوی رسمی و غیررسمی را از سال ٢٠٠٨ میلادی بدینسو حمایت می‌کند، تمویل گردیده است.

کمک‌های بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان به شمول کمک فعلی برای بخش تعلمیات مسلکی و حرفوی و آموزشی به ٩٣ میلیون دالر می‌رسد. در اطلاعیه بانک جهانی آمده است که توقع می‌رود این پروژه از طریق تشریک مساعی با سایر پروژه‌ها بخصوص برنامه انکشاف صنایع روستایی در راستای ایجاد فرصت‌های اشتغال مفید واقع گردد.

تا اکنون مهمترین دستاوردهای پروژه انکشاف مهارت‌های افغانستان شامل تأسیس انستیتوت ملی اداره و مدیریت، احیاء و فعال ساختن مجدد انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، و همچنان حمایت از مکتب نابینایان در کابل می‌باشد.

در اطلاعیه بانک جهانی آمده است که از طریق این پروژه آموزش‌های تخنیکی و انکشاف کسب و کار برای بیشتر از ٩٠٠٠ فرد که تقریباً ٣٣ در صد آنان را زنان تشکیل می‌داد، دایر گردیده است.

رابرت سام، رییس بانک جهانی برای افغانستان می‌گوید:«فرصت‌های کار و مهارت‌ها مهمترین عامل تطبیق موفق روند اقتصادی روند انتقال و ایجاد نیروی کار مؤثر در افغانستان می‌باشد.» وی گفت: «جوانان افغانستان با فرا گرفتن تعلیمات تخنیکی و حرفوی می‌توانند در عرصه انکشاف اقتصادی و ایجاد آینده درخشان برای مردم و کشور خود مفید واقع شوند.»

گزارش چندین مطالعه نشان می‌دهد که نیروی کار افغانستان ۷ میلیون تخمین زده شده اما در حال حاضر حدود یک و نیم میلیون کارگر در افغانستان مشغول به کار هستند که ۲۰ درصد کل نیروی کاری را تشکیل می‌دهند. گفته می‌شود در کشور تقاضا برای کارگران مسلکی در حال افزایش بوده و استخدام کنندگان نیز آموزش مسلکی برای کارگران فعلی خویش را بیش از پیش تأکید دارند.

 

0 پیام برای این مطلب ثبت شده