بانک جهانی 55 میلیون دالر کمک کرد

بانک جهانی ۵۵ میلیون دالر کمک بلاعوض، که از طریق اداره انکشاف جهانی فراهم می‌گردد، جهت بلند بردن توانمندی و مهارت‌های جوانان افغانستان منظور نمود. این دومین پروژه انکشاف مهارت‌های افغانستان است که توسط وزارت معارف تطبیق و از سوی بانک جهانی تمویل می‌گردد.

هدف از این پروژه ایجاد سیستم‌های لازم و تقویت مؤسسات تعلیمات حرفوی رسمی بیان شده که باعث تحول و تنوع در کارهای مسلکی و تخنیکی می‌شود. اين پروژه به تعقيب پروژه قبلی بانک جهانی که بخش‌های تعليمات حرفوی رسمی و غيررسمی را از سال ٢٠٠٨ ميلادی بدينسو حمايت مي‌کند، تمويل گرديده است.

کمک‌های بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان به شمول کمک فعلی برای بخش تعلميات مسلکی و حرفوی و آموزشی به ٩٣ ميليون دالر مي‌رسد. در اطلاعیه بانک جهانی آمده است که توقع می‌رود این پروژه از طریق تشریک مساعی با سایر پروژه‌ها بخصوص برنامه انکشاف صنایع روستایی در راستای ایجاد فرصت‌های اشتغال مفید واقع گردد.

تا اکنون مهمترين دستاوردهای پروژه انکشاف مهارت‌های افغانستان شامل تأسيس انستيتوت ملی اداره و مدیریت، احياء و فعال ساختن مجدد انستيتوت ملی موسيقی افغانستان، و همچنان حمايت از مکتب نابينايان در کابل مي‌باشد.

در اطلاعیه بانک جهانی آمده است که از طريق اين پروژه آموزش‌های تخنيکی و انکشاف کسب و کار برای بيشتر از ٩٠٠٠ فرد که تقريباً ٣٣ در صد آنان را زنان تشکيل مي‌داد، داير گرديده است.

رابرت سام، رییس بانک جهانی برای افغانستان می‌گوید:«فرصت‌های کار و مهارت‌ها مهمترين عامل تطبيق موفق روند اقتصادی روند انتقال و ايجاد نيروی کار مؤثر در افغانستان مي‌باشد.» وی گفت: «جوانان افغانستان با فرا گرفتن تعليمات تخنيکی و حرفوی مي‌توانند در عرصه انکشاف اقتصادی و ايجاد آينده درخشان برای مردم و کشور خود مفید واقع شوند.»

گزارش چندین مطالعه نشان می‌دهد که نیروی کار افغانستان ۷ میلیون تخمین زده شده اما در حال حاضر حدود یک و نیم میلیون کارگر در افغانستان مشغول به کار هستند که ۲۰ درصد کل نیروی کاری را تشکیل می‌دهند. گفته می‌شود در کشور تقاضا برای کارگران مسلکی در حال افزایش بوده و استخدام کنندگان نیز آموزش مسلکی برای کارگران فعلی خویش را بیش از پیش تأکید دارند.

 

0 پیام برای این مطلب ثبت شده