حمایت حزب اقتدارملی افغانستان از تیم دولت ساز

با در نظرداشت اینکه حزب اقتدارملی افغانستان به ریاست داکتر سیدعلی کاظمی در انتخابات ششم میزان ریاست جمهوری 1398 از تیم دولت ساز به رهبری جناب داکتر اشرف غنی احمدزی حمایت نموده است، اینک فیلم محفل که به همین مناسبت در ولایت نیمروز برگزار گردیده و آقای علوی رئیس شورای ولایتی حزب اقتدارملی افغانستان به حمایت از آن تیم، سخنرانی نموده است نشر میگردد.

گردهمایی های جداگانه در ولسوالی های جاغوری و مالستان ولایت غزنی به ابتکار حزب اقتدارملی افغانستان، حز حراست اسلامی و هواداران استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار گردید. در این محافل استاد دانش و نمایندگان احزاب یاد شده به حمایت از تیم دولت ساز سخنرانی نمودند.

گردهمایی بزرگ به ابتکار حزب اقتدارملی افغانستان، هواداران استاد دانش و حزب حراست اسلامی در ولایت دایکندی به حمایت از تیم دولت ساز برگزار گردید. در این همایش سخنرانان مردم را برای حمایت از انتخابات و تیم دولت ساز تشویق نمودند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده