خطر خاموشی‌صدای انتقاد

ترور منتقدان سیاسی طی هفتههای اخیر سناریوی ترسناک دیگری را در صحنهی سیاسی کشور رقم زده و فضای فکری – رسانهای را با هراس بیشتری درهم آمیخته است. ترور نافرجام احمد سعیدی، طرح ناتمام حمله به منزل جاوید کوهستانی و شلیک به موتر یکی از کارشناسان سیاسی دیگر، زنگ خطری را به صدا درآورد که نشان از یک شگرد خطرناک سیاسی فراروی دولت، آزادی بیان و یگانه دستاورد قابل ستایش طی یک‏و‏نیم دهه حکومتداری نیم‏بند دموکراتیک بوده است.

تمام این رخدادها در پایتخت اتفاق افتاده و فاصلهی آنها با ارگ ریاست جمهوری، نهادهای امنیتی و استخباراتی به اندازهای است که در بسیاری موارد اگر دقت لازم به خرج داده شود، صدای بال پرندهها نیز قابل تشخیص است. بطور مثال، شلیک به جان احمد سعیدی؛ منتقد تند نظام سیاسی کشور در ساحهای صورت گرفته است که دوربینهای امنیتی این ساحه را تصویربرداری نموده و با استفاده از این تصاویر میتوان سرنخ حادثه را به دست آورد. ادعای آقای سعیدی نیز این است که عناصر وابسته به ستون پنجم نظام سیاسی کشور دست به چنین کاری زده‏اند و با این کار خواسته‏‌اند تا صدای انتقاد علیه کارکرد نظام سیاسی را با سکوت مواجه ساخته و جرأت هرگونه اعتراض علیه ناکارآمدیهای کنونی را سلب کنند. این رخداد پس از انتقاد شدید آقای سعیدی از کارنامهی حکومت رخ داد و تفسیر آن بسان بسیاری از قضایای دیگر در راستای بدنام ساختن حکومت قابل ارزیابی است.

طرح حمله به منزل جاوید کوهستانی نیز یک روز پس از پیشبینی وی نسبت به جایگزینی شبکه حقانی در موقعیت طالبان انجام شد و احتمال چنین حملهای پیشاپیش از سوی نهادهای امنیتی و استخباراتی گزارش شده بود. قراین و شواهد جانبی حادثه، گواه روشنی از چگونگی وقوع آن میدهد و زوایای تاریک قضیه را برای ارگانهای کشفی و استخباراتی روشن میسازد.

با وجود این، ضروری است تا مسئولان امور کشفی و استخباراتی عوامل این رخدادها را شناسایی نموده و هرگونه اطلاع در این خصوص را به افکار عمومی برساند. زیرا ابهام این قضایا از یکسو ناکارآمدی دولت و نهادهای مسئول را میرساند و از جانب دیگر، شکاف ایجاد شده میان دولت – ملت را به اندازهی غیرقابل باوری افزایش خواهد داد. زیرا باورمندی به اینکه حکومت و نهادهای مسئول توان بازرسی قضایای و دادرسی از حقوق مردم را داشته باشد، به قدر قابل ملاحظهای تنزل خواهد یافت.

اینکه دولت و نهادهای مسئول چنین کاری را انجام میدهد یا می تواند اجرا نماید، کاری است که داوری در این خصوص قبل از وقت میباشد. اما قدر مسلم این است که با اندک تأمل تحقیقی و دقت در جوانب حادثه میتوان اهداف این حملهها را در یافته و به منویات عاملان آنها پی برد و آن اینکه چه عامل ترورهای زنجیرهای به جان کارشناسان سیاسی را شبکه حقانی بدانیم یا سایر مخالفان مسلح و چه هم عناصر دیگری از داخل یا بیرون نظام در صدد راه اندازی چنین دسیسه‌‏ای باشد، هدف یکی است و آن کوبیدن میخ خفقان بر تابوت آزادی بیان است و بدنامی آن دامان دولت و حکومت را آلوده خواهد ساخت. زیرا در صورتیکه این دسیسه همانگونه که به ستون پنجم حکومت نسبت داده میشود، کار آنان باشد، نهایت ناتوانی حکومت را در مهار این گروه نشان داده و ساختارهای آن را به شدت متزلزل و قابل نفوذ نشان میدهد. هرگاه این کار از سوی سازمانهای تروریستی دیگر راه‏اندازی شده باشد، بازهم نیازمند آن است تا حکومت از تمام توان استخباراتی‏اش در مهار ساختن این دسیسه استفاده نماید. چرا که اگر عناصر اصلی و عوامل حمله به جان منتقدان سیاسی مشخص نشود، انگشت اتهام به جانب برخی از مهرههای سیاسی درون نظام نیز نشانه خواهد رفت؛ کسانیکه همواره از سوی منتقدان سیاسی به بیراهه کشانیدن حکومت و استفادهی سلیقهای و شخصی از قدرت هستند.

بنابراین، افکارعمومی انتظار این را دارند که پروندهی ترور زنجیرهای کارشناسان سیاسی و منتقدان نظام، همانند بسیاری از قضایای جرمی و جنایی دیگر به باد فراموشی سپرده نشده و در چاه ویل ارگ گم نشود. لازم است تا این خواسته از جانب نهادهای مدنی و مردمی بخصوص رسانههای آزاد پشتیبانی شده و مورد حمایت جامعه جهانی نیز قرار گیرد. بدون تردید هرگاه تلاش جدی در راستای شناسایی و مجازات عوامل این دسیسه نشود، باید فاتحهی آزادی بیان خوانده شده و استبداد سیاسی را در عرصهی انتقاد پذیرفت. از سوی دیگر، هرگونه کاستی و سستی در این عرصه به اثبات میرساند که دولت و حکومت صدای انتقاد را به منزلهی کار اصلاحی نمیداند، بلکه آن را اعتراضی برای براندازی پایههای قدرت خویش تلقی میکند. لذا امیدواری برآن است که چنین استنباطی غلط از آب درآمده و حکومت عزم و ارادهی قوی خویش را برای کشف عناصر تروریستی و مجازات آنان اعمال نماید.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده