خواست ما از حکومت!

حزب اقتدار ملی افغانستان در هشت سال گذشته پیوسته خواهان روشن شدن حادثه مشکوک بغلان گردیده و از حکومت تقاضا کرده است که عوامل آن حادثه را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد و به مردم نیز اطمینان بدهد. به ویژه سال گذشته که از آدرس ریاست محترم اجرائیه حکومت وحدت ملی وعده سپرده شده بود که عوامل حادثه خونین بغلان شناسایی و به مردم معرفی خواهند شد، ولی با گذشت یک سال از آن روز تاکنون نتیجه ای ملموسی به مردم ارائه نشده است، حزب اقتدار ملی افغانستان امیدوار است که به این وعده عمل شده و به انتظارات مردم پاسخ داده شود.

با تاسف باید گفت که به رغم فداکاری ها و شهادت بزرگان کشور برای بهبود وضعیت مردم در افغانستان بعد از گذشت هشت سال از شهادت آنها کار اثرگذاری که بتواند در زندگی مردم تاثیر مثبت و تعیین کننده ای داشته باشد، صورت نگرفته است. دولت مداران افغانستان نه تنها کاری موثری را برای بهبود وضعیت مردم انجام ندادند بلکه روند بدتر شدن وضعیت معیشت مردم، ناامنی و بی ثباتی سیاسی و در مجموع تغییر منفی در شرائط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور هر روز بیشتر از گذشته رونما می‌گردد.

حزب اقتدار ملی افغانستان در همان روزهای پس از شهادت شهید سیدمصطفی کاظمی و یاران پاکبازش اعلام کرده بود که اگر حکومت افغانستان عاملین به شهادت رساندن شهدای پانزده عقرب را جدی نگیرد، روند ترورها و به شهادت رساندن شخصیت ها و چهره های بزرگ دیگری ملی آغاز خواهد شد که متاسفانه چنین هم شد و بعد از آنها زنجیره به شهادت رساندن چهره های بزرگ جهادی و ملی آغاز شد.

حزب اقتدارملی افغانستان معتقد است که ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی کشور به امنیت و ایجاد فضایی که همه مردم در آن احساس امنیت روانی و فزیکی کنند، منوط است این مآمول در صورتی امکان پذیر است که دولت بررسی قتل های زنجیره ای و ترورهای شخصیت های کشور را به صورت جدی پیگیر باشد. عوامل آن شناسایی و به پنجه قانون سپرده شود. این خواستی است که همه مردم افغانستان آنرا مطالبه میکنند.

ما معتقدیم که ثبات سیاسی در چارچوب مشارکت ملی در ساختار قدرت بوجود خواهد آمد. پالیسی های گزینشی و سیاست های مبتنی بر گرایش های قومی زبانی و جغرافیایی همچنانی که در گذشته نتوانست مشکل افغانستان را حل کند در آینده نیز نخواهد توانست. بنابراین ما از دولت وحدت ملی افغانستان میخواهیم:

1. قضیه به شهادت رسیدن شهدای پانزده عقرب و ترورهای زنجیره ای بعد از آنرا به صورت جدی مورد بررسی قرار دهد.

2. به اعتقاد ما زمینه یافتن عوامل به شهادت رسیدن شهدای پانزده عقرب وجود دارد اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد امکان یافتن عوامل ایجاد این حادثه پیدا خواهد شد. ما از دولت وحدت ملی میخواهیم که این مساله را در دستور کار خود قرار بدهد.

3. شهدای پانزده عقرب شهدای وحدت ملی افغانستان است و اهداف آنها ایجاد تغییر مثبت در زندگی مردم بود. ما در راستای اهداف این شهدا از دولت میخواهیم که در جهت بهبود وضعیت معیشت مردم تلاش کند و افغانستان را از رفتن به یک بحران اقتصادی نجات دهد.

4. انکشاف اقتصادی ممکن نیست جز در بستر فضای امن در کشور و این در صورتی امکان پذیر است که دولت افغانستان برنامه ای ثبات سیاسی و امنیتی را در کشور در اولویت برنامه های سال های آینده خود قرار بدهد. امنیت رکن اصلی و بنیادین انکشاف اقتصادی است. در نبود امنیت هیچگونه انکشاف و توسعه ای صورت نخواهد گرفت. بنابراین دولت باید رسیدن به یک امنیت سراسری را جزء برنامه های اصلی و سیاست های بنیادین خود قرار دهد.

5. ساختار قدرت باید مشارکتی و برگرفته از واقعیت های موجود سیاسی باشد. سیاست های گزینشی، همچنانکه در گذشته پاسخ نداده است، در آینده نیز پاسخ نخواهد داد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده