داکتر سیدعلی کاظمی در دیدار با جمع کثیری از بزرگان قوم سادات ولایت پروان: در توزیع تذکره‌ی برقی قانون اساسی کشور در نظر گرفته شود

روز جمعه 25 حوت جمعی زیادی از بزرگان قوم سادات ولایت پروان با حضور در اقامت‌گاه داکتر سیدعلی کاظمی؛ نماینده مردم در مجلس نمایندگان و رئیس شورای مرکزی حزب اقتدارملی افغانستان خواهان آن شدند که آقای کاظمی از طریق پارلمان و مجاری قانونی مطابق با قانون اساسی پی‌گیر درج هویت سادات در تذکره‌های برقی شود.

داکتر سیدعلی کاظمی در این دیدار با ابراز نگرانی از قومی شدن مسائل در افغانستان راه حل را اجرای قانون اساسی دانست. وی با ارائه گزارش از فرایند توزیع تذکره‌های برقی گفت: مجلس نمایندگان از ابتدا متوجه خطر قومی شدن مسائل در افغانستان بود و براین اساس فیصله کرد که نام هیچ قومی در تذکره‌های برقی ذکر نگردد و دلیل آن نیز روشن بود که متاسفانه فیصله مجلس نمایندگان در نظر گرفته نشد و امروز کشور به سوی قومی شدن به پیش می رود . در این دیدار وی تصریح کرد: هدف این بود که هویت شهروندی مردم افغانستان به رسمیت شناخته شود. اما سروصداهای اخیر بیانگر این امر است که هنوز از ملت شدن فاصله داریم. در شرایط بحرانی کنونی نیاز است که به سوی هویت ملی شهروندی پیش برویم.وی با اشاره به خواست شهروندان کشور گفت که نظر به قانون اساسی کشور، در تذکره برقی هویت هیچ قومی نباید نادیده گرفته شود.

وی افزود  که ریاست محترم جمهوری با درک مطالبات شهروندان کشور، فیصله نموده است که نام قومیت‌ها در تذکره ذکر گردد، بنده نیز راه حل را در این میدانم که یا به فیصله اولیه پارلمان تمکین شود یا نام قومیت‌های دیگر نیز براساس قانون اساسی در تذکره‌های برقی ذکر گردد. داکترسیدعلی کاظمی به بزرگان ولایت پروان اطمینان داد که ثبت هویت سادات در چارچوب قانون اساسی قابل پی‌گیری است.وقتی 14 قوم ذکر می‌گردد باید سایر اقوام مطابق قانون اساسی نیز ذکر گردد. آقای کاظمی از بزرگان ولایت پروان  خواست که در دادخواهی از مطالبات مدنی شان، حفظ اتحاد و یکپارچگی ملت افغانستان را همیشه در نظر داشته باشند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده