رد پای داعش‌از ننگرهار تا بغلان

گروه داعش که در ابتدا توهمی بیش پنداشته نمیشد، اکنون به واقعیتی تبدیل شده است که میتوان رد پای آن را از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب کشور سراغ کرد. هرچند روشن نیست که گروههای فعال در زیر پرچم سیاه با عملکرد سیاهتر شان وابستگی اصلی‏‌شان به کدام گروههای بومی بوده و آیا خاستگاه اصلی آن به منابع اصلی داعش میرسد یا از این نام برای اقدامات هراس‌‏افکنانه‏‌شان سوء استفاده میکنند، ولی آنچه روشن است اینکه این گروههای متحجر جایگاه خویش را در بسترهای خشونت‏‌آمیز باز نموده و سرنخهای آن به خوبی مشخص است.

با وجود این، انکار این واقعیت تلخ یا تصور آن منحیث یک توهم کار بیهوده است و فرصتهای مناسبی را جهت رشد این پدیدهی خشونتزا مهیا خواهد ساخت. از سوی دیگر، ظهور و گسترش گروه داعش در کشور فضای اتهامزنی‌های خُردکننده را میان سران نهادهای دولتی ایجاد نموده و این مسأله شکنندگی بیشتری را در کارکرد این ارگانها ایجاد خواهد کرد. ادعای حمایت گروه داعش از سوی شورای امنیت ملی و برخی از سفارت‌خانهها توسط نایب اول مجلس نمایندگان و رد آن از سوی شورا و اتهام ملیشهسازی به آقای ظاهر قدیر، نایب اول مجلس بازی جنجال برانگیز و مأیوس کننده‏ای را رقم زده است. زیرا این امر و بسیاری از مباحثات مجادله انگیز و بی‏‌نتیجهی دیگر نشان میدهد که دولتمردان کشور تا چه اندازه به رقابتهای سیاسی گرفتار آمده و در میان این مباحثات با محور منافع شخصی، جایگاه منافع کلان مملکتی و مصالح بزرگ ملی مبهم و نامعلوم مانده است.

آنچه در این خصوص نیازمند بازنگری میباشد این است که نباید با موضوع مبارزه با داعش سهلانگاریهایی را در پیش گرفت که در طول چندین سال با سایر مخالفان مسلحی چون طالبان روی دست گرفته شد. زیرا حضور و ظهور این گروه و منازعاتیکه میان گروههای مسلح غیرمسئول به وجود میآید نشان از پیچیدگی افراطگرایی در کشور است و در صورتیکه این پیچیدگی دست کم گرفته شود، ناگزیر خواهیم شد که قربانی‎‌های جبران ناپذیری را بپردازیم. همانگونه که در خصوص مبارزه با گروه طالبان دچار تسهیل و تردیدهای زیادی شدیم تا اینکه کار به جای جبران ناپذیری رسیده و اکنون برداشتن این معضل یا سازگاری با آن غیرممکن شده است.

بنابراین، بهتر خواهد بود تا از پتانسیلهای موجود در راستای شناسایی، تشخیص و مبارزه با آن استفاده نموده و از هرگونه امکانات ملی و محلی برای نابودی این گروه و جلوگیری از گسترش فعالیتهای آنان استفاده کرد. چرا که آنچه مسلم است اینکه گروه داعش و گروهکهای وابسته به آن از هیچگونه عمل غیرانسانی علیه شهروندان کشور دریغ نورزیده و این مسأله در کارنامهی یکساله شان به خوبی ثابت شده است. سربریدن زنان و کودکان در زابل، به توپ بستن و کشتن بی‏‌رحمانهی کودک نوزاد در ننگرهار و… همگی نشان از قساوت شدید این گروه در افغانستان دارد. لذا مجال دادن به این گروه جور و جبر نابخشودنی است که به هیچ وجه نمیتوان آن را فراموش کرد. شکی نیست که هر دست حمایت کنندهای که در پشت سر این گروه قرار داشته باشد، به معنای دشمنی آشکار نه تنها با ملت افغانستان، بلکه با انسانیت است.

به این ترتیب دیده میشود که فاش ساختن دستهای پشت پردهای که این گروه را حمایت میکنند به همان اندازه لازم و ضروری است که مبارزه با آن. لذا هرگونه محافظهکاری در این خصوص و ملاحظهی جوانب قضایا میتواند زبانههای این آتش سوزنده را شعلهورتر ساخته و شرایط را ملتهبتر سازد. پس بهتر این است تا دولتمردان در هر نهادیکه حضور دارند، به جای اتهام ‏زنی و ایجاد فضای تنش آلود در کشور، دستها را گره ساخته و در افشای عوامل پشت پرده، آشکار ساختن منابع آنان و مبارزه با عناصر موجود در نقاط مختلف کشور مشارکت کند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده