زنان تاجر، دختران بازاریاب

«راهکارهایى را فراهم میسازیم تا خانمهایى را که آموزش دیده اند به کار بگماریم و خانمها بتوانند کارکنند و اقتصاد خود را تقویت کرده مدیریت و رهبرى نمایند.» این گفته را ثریا پیکان، معین وزارت کار، امور اجتماعى و شهدا و معلولین در محفل فراغت ١۴٠ خانم و دخترى بیان داشت که یکشنبه 9سرطان، از سوى موسسه خصوصى کاویان درکابل، سند فراغت گرفتند.

پیکان گفت که دولت، به همکارى بخش خصوصى و کسانی که در راستاى تولید کار میکنند، نیاز مبرم دارد و در این راستا علاقمند است تا برنامههاى مشترک و منظم آموزشى را با بخش خصوصى راهاندازى نماید تا قشر آسیبدیده که معلول و معیوب اند نیز کاریاب شوند. وى به شمارى از خانمهایى که کم سواد اند نیز اشاره نموده، گفت که به آنها هم باید رسیدگى شود تا به اقتصاد خود و کشور خود کمک کنند.

کامله صدیقى، رئیس بخش خصوصى کاویان گفت که آنها جهت ارتقاى ظرفیت زنان تحت نام (آموزش کوتاه مدت زنان در بخش خصوصى) کار میکنند. در این پروژه کاریابى، ٢۶٠ زن و دختر تحصیل یافته منتظر به کار، تحت آموزشهاى خاص قرار داده شده اند، که این برنامه تاکنون ادامه دارد. وى افزود که از این پروژه، بعد از آموزش ١۴٠ زن و دختر سند فراغت به دست آوردند، که میتوانند به حیث کارمندان کلیدى اقتصادى در بخش خصوصى فعالیت نمایند.

خانم صدیقى افزود که براى جذب این دختران و خانمها، ابتدا سروى صورت گرفت و براساس آن، براى شان زمینهی آموزشهاى کوتاه مدت فراهم گردید. رییس بخش خصوصى کاویان افزود: در جمع این خانمهاى آموزش دیده، شمارى از خانوادههاى وارثین شهدا و معلولین هم شامل اند تا بتوانند به گونهای آسان کاریابى کنند. به گفته وى، ٧٠ درصد زنانى که آموزش داده میشوند، باید کاریاب و یا هم اگر کارمند موسسات غیردولتى باشند، در معاشات و وظیفهشان تغییر مثبت صورت بگیرد و حتا معاشاتشان ١٠٠ درصد بالا برده شود.

رونا حمیدى یکی از فارغان گفت که ١٨ روز در دفتر کاویان در عرصههاى مدیریت، رهبرى، بازاریابى، فرصتهاى بازاریابى، اداره، پلاننویسى و تجارت آموزش دیده، که خیلى ارزنده بوده است. وى که محصل رشته اقتصاد دانشگاه خصوصى مریم است، افزود: خلص سوانح خود را به اداراتى که ضرورت دارند میفرستد و آرزو دارد که در یکى از ادارات بخش خصوصى و یا دولتى شامل کارشده و از این طریق، مصدر خدمت به وطن و مردم خویش گردد. اما این محصل یادآوری کرد که هم اکنون تعداد زیادى از جوانان به شمول دختران، از بیکارى رنج مىبرند و کاریابى بسیار مشکل شده است.

در این برنامه، ٣٠ تن به نمایندگى از بخش خصوصى شرکت داشتند تا کارمندانى را که پُستهاى مورد ضرورت آنها را کار کرده بتوانند، جذب نمایند. آنها گفتند در صورتى که فارغین، واجد شرایط بستهاى مورد نظر باشند، جذب خواهند شد.

خان جان الکوزى معاون اتاق تجارت و صنایع هم در این برنامه گفت: «تربیت کارگران مسلکى، وظیفه دولت است؛ دولت باید مکاتب مسلکى بسازد تا خواهران و برادران، به کارهاى مسلکى مطابق نیاز جامعه به کار گماشته شوند.» وى افزود که در این ده سال، از هفت هزار کیلومتر سرکى که ساخته شده، انجنیران و کارگران مسلکى از پاکستان، چین و دیگر کشورها استخدام شده اند.

این درحالى است که وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که در حال حاضر، در سطح کشور حدود چهار میلیون افراد واجد شرایط کار، بیکار اند. اما اتحادیه ملى کارگران افغانستان گفته است که حدود ١٣ میلیون افراد واجد شرایط کار، بیکار اند و یا هم به طور روزمزد با درآمد کم کار میکنند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده