ساخت سردخانه در میدان هوایی کابل

نشستی با حضور نمایندگان چند نهاد دولتی به هدف ایجاد هماهنگی در زمینه ساختن سرد خانه در میدان هوایی بین‌المللی کابل در اداره مستقل هوانوردی ملکی برگزار شد.

در این نشست محمود شاه حبیبی، معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی، نمایندگان وزارت‌های زراعت، مالیه اداره مستقل اراضی، وزارت ترانسپورت و ریاست میدان هوایی کابل شرکت داشتند.

محمود شاه حبیبی در شروع این نشست گفت که براساس هدایت ریاست‌جمهوری و مصوبه کابینه، قرار است که سرد خانه در میدان هوایی بین‌المللی کابل ساخته شود.

وی افزود که هدف از ایجاد این سردخانه کمک به بازرگانان محصولات زراعتی کشور، حفظ و مراقبت فرآورده‌های زراعتی است.

هم‌چنان در این نشست روی هماهنگی‌ها میان ادارات مختلف دولتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

برای ایجاد این سردخانه اداره مستقل هوانوردی ملکی به مساحت ۱۷۶۰ متر مربع زمین را در داخل گمرک میدان هوایی بین‌المللی کابل در نظر گرفته است. براساس طرح و نقشه تهیه شده، ظرفیت این سردخانه در یک ماه ۷۰ الی ۱۰۰ متریک تن خواهد بود.

هزینه مجموعی ساخت سردخانه میدان هوایی بین‌المللی کابل سه میلیون و یک صد و نود شش هزار افغانی تخمین شده است.

قرار است بعد از ساخت سردخانه در این میدان در سه میدان هوایی بین‌المللی دیگر کشور در لایت‌های قندهار، هرات و مزار شریف نیز سردخانه‌هایی به منظور حفظ و نگهداری محصولات زراعتی کشور ساخته شود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده