سرمایه‌های فکری و مدیریت منابع انسانی

  • محمد واثق حسینی/ بخش سیزدهم

شرکتها نیز میتوانند به‌ترتیب در حوزههای زیر اقداماتی را انجام دهند:

الف: توسعه سرمایه رابطهای:

۱- طرح ریزی و برنامهریزی بهبود ارتباطات بیرونی با مشتریان، تامین کنندگان و سرمایهگذاران

۲- اندازهگیری وفاداری مشتریان،

۳- اطلاعرسانی به کارکنان در زمینههای بازارهای هدف و نوع مشتریان، و نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان…

۴- انتشار بازخورد مشتریان.

۵. مدیریت دانش رابطهای شرکت.

ب: توسعه سرمایه ساختاری:

۱- افزایش کارایی درزمینههای منابع انسانی، مواد اولیه، تجهیزات شرکت و طراحی نظام تشویق مبتنی برآن،

۲- حذف قوانین و مقرارت دست و پاگیر، روشهای کاری زاید و سلسله مراتب پیچیده و طولانی به منظور کاهش سطح دیوانسالاری زاید در شرکتها

۳- تلاش به منظور ایجاد یک فرهنگ حمایتی از طریق طراحی سیستمهای تشویقی و انگیزشی برای تقویت خلاقیت و نوآوری، یادگیری و توسعه منابع انسانی شرکت

۴- ارزیابی بهرهوری منابع انسانی و برنامهریزی بهبود آن در سطح شرکت

۵- مدیریت دانش ساختاری شرکت

ج: توسعه سرمایه انسانی:

۱- طراحی چارچوب شایستگیهای کارکنان و مدیران شامل دانش، مهارتها و تواناییها و برنامهریزی توسعه آنها مبتنی بر شایستگیها،

۲- طراحی و استقرار نظام جانشین پروری برای کارکنان کلیدی شرکت،

۳- طراحی سیستم حمایت و تشویق از فکرهای برتر کارکنان به منظور به کارگیری به موقع آنها در فرایندهای عملیاتی شرکت،

۴- طراحی و استقرار فرایند مدیریت عملکرد سرمایه انسانی در سطح شرکت

۵- مدیریت دانش انسانی در شرکت.

امروزه تعداد زیادی از شرکتها در سرتاسر جهان دریافتهاند که اندازهگیری و مدیریت سرمایه فکری میتواند برای آنها مزیتهای رقابتی فراهم آورد.  سرمایه فکری یک شرکت مجموع سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای آن است.  داشتن کنترل بر این داراییها سازمان را قادر میسازد از یک طرف حاکمیت داخلی موثری داشته و از طرف دیگر، دارای روابط خارجی موفقی با مشتریان وتامین‌کنندگان و سایرذینفعان باشد. بنابراین، ایجاب میکند که شرکت برای مدیریت، کنترل و گزارشگری سرمایه فکری اقداماتی انجام دهد. باید توجه داشت که ارزش محاسبه ش?ه برای داراییهای نامشهود دقیق نیست و بیشتر روشهای اندازهگیری به دلیل اینکه به کارگیری آنها مشکل است و اطلاعات و شاخصهای زیادی را لازم دارند و این شاخصها نیز به طور کامل تشریح نشدهاند، پیادهسازی آنها در عمل با مشکلاتی روبهرو خواهد بودوهمچنین گزارشگری مطلوب سرمایه فکری میتواند در تعیین ارزش آتی شرکت و تثبیت وضعیت فعلی آن در صنعت مربوطه نقش موثری داشته باشد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده