سرمایه‌های فکری و مدیریت منابع انسانی

محمد واثق حسینی/ بخش هجدهم

سازه‌ها‌ی سرمایه فکری

۱-سرمایه انسانی : شامل دانش، مهارت‌ها‌ وتوانایی‌ها‌ی کارکنان سازمان است  محققان عموما بر اهمیت بیشتر سرمایه انسانی نسبت به دونوع دیگر سرمایه‌ها‌ی فکری (ساختاری و سازمانی) تاکید کرده‌اند‌. هسون شی وهمکاران (۲۰۱۰)، بیان کرده‌اند‌ که عملکرد سرمایه انسانی، تاثیر قابل توجهی برسرمایه ساختاری و سرمایه مشتری دارد سرمایه انسانی از طریق قرار گرفتن افراد درگروه‌ها‌ی کاری، سازمان‌ها‌، دسته‌ها‌ وشبکه‌ها‌ ایجاد شده و ارتقا می‌‌یابد. طراحی واستقرار نظام جانشین پروری برای کارکنان کلیدی شرکت، طراحی چهارچوب شایستگی کارکنان، وبرنامه‌ریزی توسعه بر مبنای شایستگی آنان، استقرار فرایند مدیریت عملکرد به ارتقاء سرمایه انسانی خواهد افزود. سرمایه ساختاری را می‌‌توان به هر چیزی که در سازمان وجود دارد واز کارکنان(سرمایه انسانی) در کارشان حمایت می‌‌کند، اطلاق کرد. این نوع سرمایه به عنوان زیربنایی حمایت‌کننده، سرمایه انسانی را قادر می‌‌سازد به وظایفش عمل کند

2-سرمایه ساختاری : تحت تملک سازمان است وحتی زمانی که کارکنان سازمان را ترک می‌‌کنند، در سازمان وجود دارد. سرمایه ساختاری عبارت است از هرآنچه که در شرکت باقی می‌‌ماند؛ پس از آنکه کارکنان به هنگام شب به خانه می‌‌روند .

 ۳- سرمایه رابطه‌ای ‌یا سر مایه مشتری: شامل دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان، رقبا، تامین‌کنندگان، انجمن‌ها‌ی تجاری یا دولت برقرار می‌‌کند و یک عامل تعیین‌کننده در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار است.

اندازه‌گیری سرمایه فکری می‌تواند در دو صورت ودر قالب دو معیار صورت گیرد:

1- معیارهای مستقیم :در این معیار ارزش پولی را به مولفه‌ها‌ی محاسباتی دارایی‌های نامشهود نسبت می‌‌دهند .

2- معیارهای غیرمستقیم :در معیارهای غیرمستقیم سرمایه فکری را به عملکرد شرکت نسبت می‌دهند.

3- معیار مستقیم :روش ارزش محاسبه شده نامشهود.

 این روش برای اندازه‌گیری سرمایه فکری بر اساس مفهوم سود بر دارایی‌ها ROA  مطابق با نسبت سود بر مالیات شرکت برای دوره سه تا پنج سال است.

سپس این میانگین تقسیم بر میانگین دارایی‌های مشهود شرکت در طی همان مدت می‌شود. سود بر دارایی‌ها حاصل با میانگین صنعت شرکت مقایسه شده تا تفاوت محاسبه گردد. سپس این ROA  اضافی ضربدر دارایی‌ها‌ی مشهود شرکت شده تا میانگین اضافی سالانه به‌دست آید.این مقدار تقسیم بر هزینه‌ها‌ی سرمایه شرکت بیان‌گر ارزش سرمایه فکری خواهد بود.

4-معیار غیرمستقیم:رویکرد ارزش افزوده بازار.

این خریدار است که ارزش را تعیین وتعریف می‌کند نه فروشنده. بنابراین آنچه که بازار درباره شرکت می‌گوید، ارزشمند است.در ساده‌ترین حالت می‌توان گفت که سرمایه فکری مساوی است با تفاوت ارزش بازار شرکت وارزش دفتری آن واین ارزش ارزش افزوده، بازار شرکت نامیده می‌شود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده