صدها تانکر تیل اجازه ورود گرفت

شورای وزیران به صدها تانکر تیل که در بنادر کشور از چندین ماه به این سو متوقف بودند، اجازه ورود به افغانستان داد.

مشاور امنیت ملی بنا به پیشنهاد والیان ولایات سرحدی و بازرگانان ملی طرح هیئت موظف را در رابطه با رفع مشکل۶۷ عراده تانکر تیل پطرول در بندر آقینه، مقدار ۶۲۰۰ تُن در آن طرف مرز، ۵۵۰ تانکر در بندر اسلام‌‏قلعه، ۸۵۰ تانکر در بندر نیمروز و۸۳۵ تانکر در میل ۷۸ حامل تیل پطرول مارک A به نشست ارایه نمود.

در این نشست برای بار آخر صرف برای آن عده بازرگانان واردکننده مواد نفتی که تانکرهایشان در بنادر کشور (نقاط صفری و آن سوی مرز) مواصلت و وسایط حامل تیل‏‌های شان توقف داده شده به ملاحظه اسناد قرارداد و بارگیری از کشورهای همسایه اجازه دخول و محصول در بنادر داده و بازرگانان مکلف‏‌اند وسایط‏‌شان را طی مدت ۳۰ روز داخل کشور نمایند.

در خبرنامه اداره امور آمده است که بعد از تاریخ ختم میعاد بند اول، هیچ نوع عذر و معذرت در تاخیر و انتقال مواد نفتی قابل قبول نبوده با مرتکبین مطابق قانون برخورد جدی صورت گیرد.

این میعاد صرف برای تیل‏‌های پطرول (A۸۰) وارده در بنادر کشور می‏‌باشد سایر تیل‏‌های مواد خام و نیمه خام از این امر مستثنی بوده هدایت مصوبه شماره (۴۵) شورای محترم وزیران بالای‌شان قابل تطبیق می‏‌باشد.

غرض حمایت هر چه بیشتر سرمایه‌‏گذاران، تصفیه‏‌خانه‏‌هایی که می‏‌توانند از نفت خام کشور تیل پطرول (A۸۰) و دیزل (L۰۵-۶۲) را تولید نمایند الی مدت شش ماه تولیدات‏‌شان را به بازار عرضه و در جریان مدت تعیین شده تولیدات تصفیه‏‌خانه‏‌هایشان را مطابق به معیارهای جدید تعیین شده عیار نمایند.

شورای وزیران پیشنهاد هیئت موظف را مورد تائید قرار داده و به وزارت تجارت و صنایع وظیفه سپرد تا به بازرگانان ملی تفهیم گردد که طی این مدت تانکرهای حامل تیل‏‌شان را داخل کشور نمایند.

همچنان وزیر تجارت و صنایع به منظور کنترول قیمت گاز مایع در کشور، تقاضای مبلغ پنج میلیون دالر را غرض خریداری گاز مایع نمود که شورای وزیران آن وزارت را موظف نمود تا با استفاده از قرضه‌‏ی بانکی به خریداری گاز مایع اقدام نماید.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده