فرهنگ چورو هدر رفتن‌کمک ها

کارشناسان در خصوص نتایج دو نشست ریکا و سام می گویند در افغانستان ظرفیت وجود دارد، اما اینکه کمک های خارجی نتیجه خوب نداشته است به دلیل فرهنگ چور و چپاول توسط داخلی ها و خارجی ها بوده است.

کنفرانس بین المللی سام که روز شنبه هفته گذشته پایان یافت به منظور تجدید تعهد کشورهای کمک کننده و ارائه گزارشات کاری سران حکومت وحدت ملی در افغانستان برگزار شده بود.

این درحالی است که برخی دیگر از کارشناسان نسبت به نتیجه کنفرانس اقتصادی بین المللی سام خوشبین نیستند و می گویند، کماکان فرهنگ چور و چپاول در افغانستان حاکم است و همانگونه که در گذشته از کمک های خارجی بهره کافی برده نشده است در آینده نیز نخواهد شد.

خانجان الکوزی معاون اول اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان در گفت‌گوی ویژه با آوا گفت: با وجود اینکه کمک های هنگفتی در افغانستان در طی چند سال گذشته سرازیر شد، اما با آنهم هنوز ضرورت های اولیه مردم رفع نشده است.

وی میگوید دولت افغانستان نه تنها در انکشاف اقتصادی و ساخت زیربناها کمک نکرده است بلکه دست و پای بخش های اقتصادی از جمله اتاق های تجارت و صنایع را بسته است.

آقای الکوزی افزود: در افغانستان ظرفیت وجود دارد، اما اینکه کمک های خارجی نتیجه خوب نداشته است به دلیل فرهنگ چور و چپاول توسط داخلی ها و خارجی ها بوده است.

به گفته او، در افغانستان ظرفیت مواد خام و سرمایه گذاری روی زیربناها مانند معادن، آب و سایر موارد و همچنین قوای بشری وجود دارد، اما سوال اینجاست که اراده دنیا نسبت به این کمک ها چیست؟ آیا برای افغانستان کمک می کند یا برای استخبارات خود، که این دو مورد از هم متفاوت است.

به گفته این مقام مسوول، آنچه مسلم به نظر می رسد این است که در چهارده سال گذشته کشورهای کمک کننده برای ظرفیت مردم افغانستان کمک نکرده و هیچ خارجی درباره برق، زراعت و معادن کشور سرمایه گذاری نکرده است.

به گفته او، آنچه را کنفرانس بین المللی سام مشخص می سازد نیز این است که تا زمانیکه حساب دهی درست از سوی حکومت وحدت ملی به کشورهای کمک کننده داده نشود به همکاری های خود ادامه نخواهند داد.

این گفته ها در حالی بیان می شود که محمد قربان حقجو رییس اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان(آیسا) نیز در گفتگو با آوا اظهار داشت: هدف رییس جمهور غنی در کنفرانس سام این نبوده که پارچه امتحان خود را به جامعه جهانی ارائه بدهد بلکه گزارش کارکردهای حکومت وحدت ملی را در روشنایی طرح‌هایی که در کنفرانس لندن در دسامبر سال گذشته ارائه شده بود در میان گذاشت.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده