فریاد سیگارو گوش ناشنوای حکومت

سیگار یا اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان بارهاست که از وجود فساد اداری کلان در نهادهای نظامی و غیرنظامی افغانستان سخن گفته و درخواست اصلاح داده است.

اختلاسهای میلیونی در ساخت قرارگاههای نظامی توسط نیروهای امریکایی، به هدر رفتن هزاران دالر در ساخت وسازهای مربوط به ارتش ملی افغانستان و عدم شفافیت در اجرای هزینههای مربوط به پولیس ملی از جمله مواردی‏اند که تاکنون این نهاد از آن‏ها پرده برداشته است.

واکنش دولت کابل و نهادهای متهم همواره انکار این موارد بوده و به هیچ وجه ارتکاب به فساد اداری را نپذیرفته‏‌اند. اقدام‏‌های پیگیرانه در این خصوص نیز خیلی قابل توجه نبوده و فرجام این دادخواهیها تأثیری در کارکرد آتی نهادهای دولتی نداشته است.

سیگار در گزارش تازهی خود اعلام‌کرده است که اطمینان وجود ندارد تا کمک سالانه ۳۰۰ میلیون دالری امریکا برای پرداخت معاش نیروهای پولیس افغانستان به صورت شفاف و کامل به این نیروها برسد.

این نهاد که یافته‌هایش را در مورد نحوهی پرداخت معاش ماهیانهی پولیس افغانستان منتشر کرده، نوشته که اطمینان زیادی وجود ندارد که این ۳۰۰ میلیون دالر به ماموران برحال پولیس برسد.

براساس این گزارش، شمار کارت‌های هویت نیروهای پولیس که بر اساس آن به ماموران پولیس افغانستان معاش داده می‌شود، دو برابر ماموران پولیس برحال است.

سیگار در مورد ۱.۳ میلیارد دالر کمک امریکا به منظور پرداخت معاش پولیس افغانستان تحقیق کرده و این گزارش را به تازگی منتشر کرده است.

براساس این گزارش برای الکترونیکی شدن ریاست منابع بشری/ استخدام و وزارت داخله افغانستان ۹ سال تلاش شده که هنوز هم این طرح موفق نبوده است.

اما صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان یافتههای سیگار را درست نمی‌داند. وی به بی‏بی‏سی گفت که پرداخت معاش بر اساس گزارش موجودیت پولیس است و کارت هویت نیز به این دلیل زیاد است که تعدادی از کارمندان پولیس بعد از ختم ماموریت خود قرارداد خود را تمدید نکرده‏‌اند.

سیگار با اشاره به سیستم قدیمی پرداخت معاش کارمندان دولتی که توسط افراد مشخص به نام معتمد یا صندوق‌دار انجام می‌شد، نوشته که بیم این وجود دارد تا ۲۰ درصد کارمندان پولیس معاش کامل خود را دریافت نکنند. به نوشتهسیگار ۲۰ درصد افراد از این طریق معاش میگیرند.

اما سخنگوی وزارت داخله افغانستان می‌گوید که پیشرفت‌های زیادی درزمینه مدرن سازی پرداخت معاش کارمندان پولیس انجام شده و تنها حدود ۱۲ درصد معاش پولیس توسط افراد معتمد پرداخت می‌شود و از معاش پولیس چیزی گرفته نمی‌شود.

با این حال، سیگار تاکید کرده تا زمانیکه در وزارت داخله افغانستان ظرفیت لازم ایجاد نشود که بتواند درباره تعداد نیروهای پولیس و نحوهپرداخت معاش آنان اطلاعات بدهد و از این نظر اطمینان حاصل نشود، خطر جدی وجود دارد که ۳۰۰ میلیون دالر بودجه سالانه معاش پولیس ضایع یا هم مورد سوء‏استفاده قرار گیرد.

به این ترتیب، مجادلهی سیگار و دولت افغانستان ادامه دارد و هربار این قضیه به صورت استدلالهای رسانهای انعکاس یافته و پیامدهای دادگرانه و شفافیتزا را به دنبال نداشته است.

به این دلیل میتوان گفت که آنچه را نهاد سیگار بیرون داده و بازتاب میدهد، فریادی بیش نیست که به هیچ وجه گوش نهادهای حکومتی را پر نساخته و تأثیری بر عملکرد این نهادها ندارد. لذا به نظر میرسد که تحقیق و تحلیل این نهاد و گزارش آن به رسانههای داخلی و بینالمللی چیزی جز ایجاد هیاهوی سیاسی و تبلیغات به منظور تحتالشعاع قراردادن برخی از ناکارآمدیهای موجود در کارنامهی نیروهای امریکایی و نهادهای داخلی تابع آن نمیباشد.

در حقیقت، سیگار ارگانی است که در پی کاهش فشار افکارعمومی جهانی و ملی بر دولت و حکومت امریکا و کمکاریهای آنان در افغانستان است. چرا که هرگاه این نهاد به دنبال شفافیتخواهی باشد، بیشاز آنکه به تبلیغات رسانهای نیاز داشته باشد، به تبانی و هماهنگی با نهادهای عدلی و قضایی افغانستان ضرورت دارد. بنابراین، هرگاه این گزارشها به صورت زنجیره‏وار ادامه یافته و فرایند گذشته را بدون هیچگونه تعقیب عدلی و قضایی طی نماید، نه تنها موجب افزایش کارآمدی در نهادهای داخلی شده و اعتماد براین نهادها را افزایش میدهد، بل بی‏اعتمادی به خود این نهاد را نیز افزایش خواهد داد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده