لت و کوب یک خبرنگار از سوی ماموران امنیت ملی

نور احمد پاییز، خبرنگار تلویزیون خورشید، صبح روز چهارشنبه از سوی ماموران امنیت ملی مورد لت و کوب قرار گرفت.

آقای نوری در حالی که با خانواده اش می خواسته از مسیر جادۀ مقابل وزارت امور خارجه بگذرد، با این برخورد خشونت آمیز مواجه شده است.

به گفتۀ آقای پاییز، بی موجب و تنها به دلیل این که دو سه گامی از نقطۀ کنترول امنیتی، موترش را پیشتر توقف داده با این برخورد مواجه شده است.

نور احمد پاییز گفته است که چند نفر از ماموران امنیت ملی، با مشت و لگد بر وی حمله کرده و در حضور صد ها شهروندی که شاهد صحنه بوده اند، دشنام داده شده و توهین و تحقیر گردیده است.

مسؤولان ریاست عمومی امنیت ملی در حالی که قضیۀ لت و کوب آقای پاییز از سوی ماموران این نهاد را تایید می کنند، می گویند که با عاملین این قضیه برخورد انظباطی مطابق به اصولنامه های این نهاد صورت خواهد گرفت.

حسیب صدیقی، سخنگوی ریاست امنیت ملی می گوید: “ قضیه زمانی اتفاق افتاده که آقای پاییز می خواست از جادۀ مقابل وزارت خارجه بگذرد و این جاده به دلیل تدابیر شدید امنیتی حتا به روی موتر های دولتی مسدود بوده.” وی می افزاید: “ ماموران امنیت ملی تلاش کرده اند آقای پاییز را قناعت دهند که عبور از این مسیر ممکن نیست و همین، موجب بگو مگو میان دوطرف شده و بالاخره قضیه به خشونت انجامیده است.”

آقای صدیقی در حالی که می گوید با با آقای پاییز در این مورد مفصل صحبت کرده است، تا کید می کند که مسؤولان این نهاد هر گونه برخورد خشونت آمیز در برابر خبرنگاران را مردود می شمارند و عاملین چنین قضایا را مورد پیگیر قرار می دهند.

نهاد های حمایت کنندۀ رسانه ها و خبرنگاران، برخورد خشونت آمیز در برابر آقای پاییز را شدیدا محکوم کرده اند.

مسؤولان اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان می گویند، که هر چند ماموران امنیت ملی در خشونت علیه خبرنگاران کمتر دست داشته اند، برخود آنها با آقای پاییز نگران کننده است.

این اتحادیه از مقامات امنیت ملی می خواهد که قضیۀ ضرب و شتم آقای پاییز را به طور جدی پیگیری نموده و عاملین آن را مجازات کنند تا در آینده چنین مشکلاتی به وجود نیاید.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده