محمد یو نس قانونی رهبر حزب افغانستان نوین ونماینده مجلس نمایندگان: چرا راز شهادت کاظمی و یارانش‌برملا نمی شود؟

بسم رب اشهداء والصالحین،حضارگرامی خواهران وبرادران ارجمند اسلام علیکم ورحمته الله وبرکاته ،درآغاز سال گشت شهدای کربلای معلی وکربلای بغلان را تواما خدمت یکایک شما عزیزان تسلیت عرض می کنم .

دو مناسبت بزرگ ومهم اما فرصت اندک دراختیارداریم ومن باید به اختصار صحبت کنم شش سال قبل از امروز فاجعه المناک بغلان صورت گرفت .درکنار بیش از نود تن از شاگردان معصوم وهموطنان ما دربغلان شش تن از نماینده گان منتخب ملت از خانه ملت توسط جلادان تروریست از میان ملت افغانستان گرفته شد.

دراین میان سید مصطفی کاظمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نماینده گان که یکی از نخبه گان وشخصیت های شاخص افغانستان بود ودرکنار استادمزاری شهید ،قهرمان ملی افغانستان، شهید ملت افغانستان حاجی عبدالحق، واخیرا رهبر جهاد ومقاومت وشهید صلح افغانستان آقای ربانی به صورت گزینشی وآگاهانه از میان ملت ما گرفته شد.

کا ظمی اکنون به بخشی از تاریخ افغانستان مبدل شده است به یک الگوی فکری وبه یک الگوی برای نسل جوان افغانستان،تبدیل شده است از این رهگزر نیازی به معرفی ابعاد شخصیتی کاظمی شهید نداریم.آنچه نیاز است مطالعات وتحقیقات اکادمیک در تفکر کاظمی شهید است درراه ورسم کاظمی شهید درآرمان بلند کاظمی برای امروز وفردای افغانستان خواهد بود .

کاظمی برای این گزینشی ترور شد که هم در گذشته افغانستان تاثیر گذاربودوهم درامروز وفردای افغانستان یک نیاز ویک ضرورت ویک شخصیت تاثیر گزاربود .صادقانه بپزیریم که امروز ما درهر گوشه از فعالیت های سیاسی ،فکری وپارلمانی خود کمبود ونبود کاظمی شهید را با تمام وجود احساس می کنیم . شخصیت که دربستر جهاد ومقاومت یک شا خص بود شخصیتی که در مدیریت کلا ن دولتی به عنوان یک مدیر فرهیخته وموفق وکامیاب درخشش داشت ،شخصیتی که به عنوان نماینده واقعی ملت درخانه ملت به عنوان یک ستاره می درخشید دیگر نیازی به معرفی نخواهدداشت.

ما شاهد بودیم که به عنوان یکی از شاخص های کاظمی شهید این بود که شخصیت هدفمند وبابرنامه که برای هدف مندی وبرای رسیدن به اهدافش هم صاحب برنامه بود هم راهبردداشت وهم راهکار .واین مسئله برای همکاران عزیزما که دردوره پانزدهم شورای ملی حضورداشتند بی دلیل ثابت است .شهادت شان هم برای این بود که برای دست یابی به هدفی که تعیین کرده بود به استراتیژی که روی دست گرفته بودند وبه تعبیر خودشان برای تغییرآوردن دردسترخوان ملت بزرگ افغانستان .

کاظمی شهید وپنج تن از وکلای منتخب خانه ملت که در کنار شان قرارداشتند نه به سیر وسیاحت ونه به تفریح رفته بودند بلکه برای استراتیژی که برای آوردن تغییر مثبت دراقتصاد افغانستان ترسیم کرده بودنددرشمال افغانستان به شهادت رسیدند .

حضار گرامی، به اساس مسائل مختلف درمورد این قضیه وساییر ابعاد شخصیتی کا ظمی شهید هم گفته شد هم شنیده شد اما آن گفته نا گفته این است که هیولای که کاظمی وصدها شهید دیگررا روزانه از میان ملت افغانستان می بلعد این هیولای ناشناخته چیست؟ چراکاظمی به شهادت رسید؟ چرا هم سنگران کاظمی به شهادت رسیدند؟ چراروزانه ازمیان ما در34 ولایت افغانستان هیولای بنام تروریزم از میان مردم ما قربانی می گیرند ؟ چرا طی شش سال از شهادت کاظمی وپنج تن از وکلای خانه ملت درمورد چگونگی ترور وعاملین ترور وعلت ترور این فرزندان افغانستان حرفی به میان نیامد حرف ناگفته این است وتوجه باید به این صورت بگیرد که این هیولا چیست 12 سال از این حکومت فعلی سپری شد یک جمله ما شنیدیم که دشمنان صلح وآرامش افغانستان فلان شخصیت مارا به شهادت رساندند ،نه مسجد را گذاشتند نه مدرسه را گذاشتند نه رمضان را شناختند نه محرم را شناختند نه طفل ، نه پیر نه مرد ونه زن را.سخن گویان حکومت ما گفتند به شدت این عمل جنایتکارانه را محکوم می کنیم کاردشمنان صلح وآرامش افغانستان است . این دشمنان مردم افغانستان کیست ،نامش چسیت ادرس اش درکجااست.

ازدوحالت خارج نیست یا حکومت ما عاملین این حوادث زنجیره ای را می شناسند وجرئت معرفی آنان را به ملت بزرگ افغانستان ندارد ویا متاسفانه این است که از شناخت عاملین اصلی حادثه هم عاجزاند نتیجه یکی است وآن این است که روزانه فرزندان این ملت به کام خون می غلطند وما از مطبوعات ما باالفاظ شدید فقط محکومیت آن را می شنویم .این سلسله تا کجا ادامه خواهد یافت وما فقط به محکو میت آن اکتفاکنیم .حرف من این است دوستان عزیز در12 سال یا درشش سال گذشته عاملین این حوادث شناخته نه شد در5ماه اینده هم نخواهد شد ،مااین انتظار واین توقع را سبب اغفال ذهنیت خود وملت افغانستان نسازیم . درک من این است که حکومت می شناسند اما نمی گویند ملت ما آگاهی دارند از این رهگذر مااین توقع رانداریم که دراین 5 ماه آینده عاملین ترور کاظمی شهید ،شهید عارف ظریف،شهید ذکی ،شهید عبدالمتین ،شهید نازکمیر،وشهید همت وهجده تن شهدای خانه ملت درکنار ساییر شهدای با نام وگمنام افغانستان معرفی شوند .

اما اگر می خواهیم این عاملین مشخص شود ،سلسله قتل های زنجیره ای به پایان برسد .ملت بزرگ افغانستان از این مصیبت ها رهایی پیداکند وآینده شکوفا وبا ثبات به سراغ این ملت بیاید یک انتخاب پیش روی است وآن این است که درانتخابات آینده این ملت بزرگ افغانستان با مشارکت وسیع به این مصایب عظیم ملت افغانستان نقطه پایان بگذارد .وانتخاب اصلح وشایسته برای تغییر درافغانستان ،تغییر درعرصه سیاست ،تغییر درعرصه اقتصاد تغییر درثبات وحاکمیت تغییر درمشارکت عادلانه ملی وبساارزش های دیگر ، یک گزینه درمقابل ما وجوددارد وآن این است که با مشارکت فعال زمینه تغییر مسالمت آمیر درامتداد حکم قانون اساسی افغانستان را به وجود بیاوریم .

آرزومندیم نسل جوان که الگوهای زیادی رادرشخصیت کاظمی شهید وهم سنگران شان می دیدند بامشارکت فعال انتخابات افغانستان را سر فصل تغییر مثبت درزندگی مردم افغانستان بوجود بیاورد .ازاین طریق است که ما می توانیم بگوییم که ارمان شهدای خودرا محقق ساخته ایم ،راه شهدای خودرا دنبال کرده ایم وبرای تحقق آرمان های بعدی شان زمینه یک تغییر مثبت ،مسالمت آمیزمطابق مفاد قانون اساسی افغانستان راایجاد کرده ایم .یک باردیگر به روح بلند شهدای بغلان درود می فرستم.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده