مشارکت مردم، «نه» به خشونت

مشارکت پرشور و غیرقابل انتظار مردم به پای صندوقهای رای نشان‌دهندهی این حقیقت است که شهروندان کشور به لحاظ بلوغ سیاسی از رشد قابل توجهی برخوردار شده و از هرگونه افراط‌گرایی، خشونت و دهشتآفرینی بیزار اند.

صفهای طولانی زنان و مردان در بامداد روز شنبه (16 حمل) و استمرار آن تا پایان آن روز حاکی از آگاهی، دانایی و درک درست مردم از اوضاع بوده و به معنای شایستگی آنان برای دموکراسی و داشتن حکومت مردمسالار بود. با این حال، انتظار میرود که گزینش آنان نیز با معیارهای لازم شایستگی، لیاقت، تعهد و تخصص تنظیم شده و رای‏شان را نیز همانند حضور مسئولانه به اجرا بگذارند.

روند برگزاری انتخابات ریاست‏‌جمهوری و شوراهای ولایتی در سال جاری نیز نوید از چنین وضعیتی داشت: زیرا تمامی دست اندرکاران کارزارهای انتخاباتی حالت خردمندانه و حرکت خردورزانهای را اختیار نموده بودند و تمامی عناصر، دستاندرکاران کارزار انتخاباتی، مردم و نهادهای قانونی مرتبط با برگزاری این روند، تصویر بهتر ازدورههای پیشین را به نمایش گذاشتند.

هرچند برخی از حرکتهای محدود و اندک در فضاهای مجازی و محیط حقیقی وجود داشتند که خلاف منطق سیاسی دموکراتیک بودند، اما علاقمندی مردم به آگاهی از حق قانونی، طبیعی و اساسی‏شان که همانا سهیم شدن در ساختار نظام سیاسی کشور با استفاده از رای‏شان میباشد، افق روشنی را فراروی مردم گشوده و چشمانداز شکوفاتری را نشان میدهد. این امر را میتوان به فال نیک گرفته و فداکاری مردمیکه با وجود تهدیدهای امنیتی به پای صندوقهای رای رفتند، قابل ستایش است.

از سوی دیگر، ایفای مسئولیت مقتدرانهی تأمین امنیت از سوی نهادهای ملی و مدیریت این روند مهم و سرنوشتساز توسط نهادهای داخلی به معنای این است که ظرفیت لازم و پتانسیل کافی در کشور وجود دارد تا بتوان برنامههای مهم، بزرگ و سرنوشتساز ملی را به خوبی برگزار نموده و عملیاتی ساخت. موفقیت در اجرای برخی از این برنامه‌ها به خوبی بیانگر این است که در صورت عزم جدی، امکان انجام کارهای بزرگ در کشور موجود است. اما متأسفانه بخش زیادی از این پتانسیل، ظرفسالیان گذشته مورد استفاده قرار نگرفته و نبود ادارهی سالم، قاطع، کارآ، دارای عزم جدی و با تدبیر موجب هدر رفتن ظرفیت موثر در کشور گردید.

اکنون اما انتظار و توقع مردم، به‌‏خصوص آنانی‌که با وجود هراس از تهدیدهای امنیتی و لرزش از شدت سرما و باران، حاضر شدند برای تعیین سرنوشت‌‏شان، مشارکت نموده و آرای‏شان را در صندوق بریزند، رقم خوردن آیندهی درخشان، باثبات و صلح‏آمیز است. آنان از زعیم آیندهی ملی میخواهند تا پاس این ایثار را داشته باشد و رسالتش را به خوبی و شایستگی تمام اجرا نماید. این شهروندان از تمامی عناصر مرتبط با انتخابات نیز میخواهند تا با کمال خویشتنداری، دقت لازم و رعایت کمال امانتداری اجازه بدهند تا حاصل حضور پرشور شهروندان، شفاف باقی مانده و بدون هیچ شائبهای در گزینش رئیس‏‌جمهور آینده موثر و مفید واقع گردد.

شکی نیست که هرگونه شواهد و مستنداتی که حاکی از دخالت، تقلب، تغلب و زورگویی یا تحریف رای مردم در روند انتخابات باشد، تأثیر منفی آن نه تنها در فردای انتخابات و انتخاب رئیس‏‌جمهور به اثبات خواهد رسید، بل تأثیر آن در افکارعمومی به طورکلی در وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نامطلوب بوده و چشم‌انداز مشارکت مردم را در دیگر روندهای مهم ملی در آینده کمرنگ خواهد ساخت.

بنابراین، حضور گستردهی مردمی در پای صندوقهای رای به معنای این است که مردم برحسب مسئولیت قانونی، حقوقی و شهروندی خویش حرکت مسئولانهای انجام داده‏اند. با گذشت موفقانهی این مرحله اما نوبت به مسئولان کشور، نهادهای انتخاباتی، نامزدان ریاست‏‌جمهوری و به‏‌خصوص ارگانهای ناظر و نهادهای مسئول شمارش و اعلام نتایج انتخابات، فرا رسیده است. پس بر این نهادها لازم است تا به خوبی تمام از این روند، نظارت نموده و با مدیریت درست این برنامه‌، نگذارند که رای مردم به هدر رفته و اعتماد مردم نسبت به این روند کاهش یابد: زیرا گمانهها حاکی از آن است که امکان دستبرد به صندوقهای رای مردم در بخشهایی از کشور وجود دارد. هرگاه این گمانهها به واقعیت مبدل شده و نشانههایی از هرگونه شبهه و شائبه در این روند مشهود باشد، اعتبار نظام حاکم و برآمده از درون صندوقهای رای که حاصل تصمیمهای مردمی است، متزلزل شده و چنین حکومتی نه برای مردم دارای اعتبار کافی و لازم بوده و نه در نظام بین‌المللی دارای اقتدار، ابهت و حیثیت لازم خواهد بود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده