ناتو در افغانستان؛ حمایت قاطع یا متزلزل؟

پس از وخیم شدن وضع امنیتی در شمال کشور،‌موضوع تمدید ماموریت ناتو در افغانستان در دستور کار سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) قرار گرفت و پس از جروبحثهای فراوان این مسأله هفتهی گذشته قطعی گردید.

تمدید مأموریت و حضور ناتو در شمال کشور در حالی صورت میگیرد که دور جدید این مأموریت در قالب حمایت قاطع و با رویکرد آموزشی و مشورتی انجام میشود. این چهارچوب کاری پس از سال 2015 میلادی برای سازمان پیمان امنیتی ناتو تعریف شده و در موافقت با دولت کابل نیز ذکر شده است. حمایت قاطع این سازمان از افغانستان به معنای مشارکت کامل آنها در تمامی عرصههای امنیتی است. این تعریف میتواند شامل مسایلی چون آموزش، حمایت هوایی، کمکهای تخنیکی، استخباراتی و… گردد تا ثبات پایدار را در افغانستان فراهم ساخته و زمینهی خودکفایی نیروهای امنیتی را مهیا سازد.

تعریف فوق ایجاب میکند تا سازمان ناتو به تمام معنا از سیاستهای امنیتی افغانستان حمایت نموده و در برابر هرگونه حملهی داخلی یا هجمهی خارجی پشت سر افغانستان ایستاده و موجب مقاومت و استقامت نهادهای امنیتی آن گردد. این درحالی است که تجربهی یکساله از حمایت ناتو در کشور، شاهد نمونههای تأسفآوری است که قاطعیت حمایت این سازمان را از افغانستان آسیب رسانده و متزلزل ساخته است. عدم حمایت این سازمان از نیروی هوایی افغانستان در میدانهای جنگ، سیاست متزلزل امریکا و سایراعضای ناتو… در برابر پاکستان در مسایل فیمابین کابل وا سلام آباد، اعلام موضع متغیر اعضای ناتو در برابر طالبان که گاهی حتی آنان را دشمن خویشتن نپنداشته و تروریست نمیدانند و… از جمله مواردی‏اند که سیاست سْست و متزلزل این سازمان را در قبال افغانستان به اثبات میرساند.

از جانب دیگر، پیش از این بارها مشاهده شده است که رسانه‌‏ها و دیگر نهادهای وابسته به کشورهای عضو ناتو تلاش کرده‏‌اند تا با مدنظر قراردادن مولفه‏‌های غیرنظامی مانند اقتصاد، مسایل حقوقی و اجتماعی اوضاع را شکننده نشان داده و این گونه القاء نمایند که هیچ چشم‌‏انداز روشنی برای افغانستان بدون حضور ناتو قابل تصور نیست.

این بدان معناست که این سازمان خواهان حضور دایمی و وابستگی مستمر افغانستان به اعضای این سازمان است. حکومت افغانستان نیز سعی نکرده‏‌است تا با تلفیق سیاست‏‌های بین‏‌المللی و جنگ رسانه‏‌ای اهداف پشت پرده‏‏‌ی آن را رصد کرده و مواضع محکمی اتخاذ نماید. دولت‌مردان کابل برای جلب رضایت سازمان ناتو سعی کرده‏اند تا هرگونه امتیاز مورد مطالبهی آنان را با جواب مثبت پاسخ دهد. اکنون اما به نظر میرسد زمان آن رسیده است تا حکومت از حامیان بینالمللی خود از جمله ناتو بخواهد تا حمایت قاطع خود را همانگونه که در مقررات و توافقات مطرح شده ذکر شده است، عملی ساخته و اجرایی نماید. لذا ایجاب میکند تا ناتو نیز به پاس این امتیازهای سیاسی، عملکرد مثبت و سازنده داشته باشد.

بدون شک، این امر ایجاب مینماید تا ناتو و سازمانها و رسانههای وابسته به آن در عمل نیز حمایت قاطع خود را از افغانستان و نیروهای امنیتی آن انجام دهد. از لازمهی این موضع آن است تا با تبلیغ رسانهای، حمایت عملی در صحنههای جنگ و مشارکت دوامدار در تجهیز، تربیت و تقویت آنان، زمینه را برای توانمند شدن‏شان در برابر تروریزم فراهم سازند.

آنچه در خصوص تمدید حضور و مأموریت ناتو در افغانستان لازم است اینکه سیاست کابل و سازمان ناتو در راستای مبارزه با تروریزم هماهنگ شده و به نحوی تنظیم گردد که بتواند تمثیل کنندهی واقعی از تعریف “حمایت قاطع” باشد. لذا میطلبد تا از یکسو حضور موثر و عملکرد قاطعانهی آموزشی و مشورتی این سازمان در افغانستان گسترش یافته و رویکرد دیپلماتیک آن در خصوص تعاملات منطقه‌ای افغانستان نیز قاطعانه باشد و از سوی دیگر، حمایتهای فنی و هوایی ناتو در عرصههای جنگی نیز افزایش یافته و به سرعت و موثریت عملکرد نیروهای ملی افغانستان کمک نماید. در غیر آن صورت، میتوان به قاطعیت نقش ناتو و حمایت همه جانبهی آنان شک نموده و نسبت به رابطهی دوستی این سازمان با نگاه شک آلود نگریست.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده