هیات مجلس: میلیون ها دالر بابت معافیت مالیات تیل، حیف و میل می شود

هیات مجلس نمایندگان که برای بررسی معافیت تیل به بندر آقینه و حیرتان رفته بود، می گوید که از بابت معافیت تیل نیروهای خارجی از مالیات، صدها میلیون دالر حیف و میل می شود.

عرفان الله عرفان نایب منشی مجلس که در راس یک هیات به بندر حیرتان و آقینه رفته است گفت: معافیت تیل بالا تر از نیازمندی فعلی نیروهای خارجی در افغانستان است.آقای عرفان افزود: “ در نتیجه دستبرد در گمرکات و معافیت تیل در دو بندر آقینه و حیرتان صدها میلیون دالر حیف و میل می شود”.

او خاطر نشان کرد: هیات مجلس در مورد معافیت غیرمجاز و حیف و میل دارایی های مردم به ۲۸۰۰ صفحه اسناد دست یافته است که نیاز به بررسی های تخنیکی بیشتر دارد.

به گفته وی؛ یک شرکت به نام “جیوکم” که مسوولیت تعیین کیفیت تیل را در حیرتان بررسی می کند هم، روزانه صدها هزار دالر فساد می کند و تنها پنج درصد عواید آن به خزانه دولت می ریزد.

نایب منشی مجلس خاطرنشان کرد: کنترل کننده شرکت تعیین کیفیت نیز یک پاکستانی است که به هیچ کس دیگر اختیار نمی دهد.

پیش از این نیز؛ معافیت تیل نیروهای خارجی شکایت داشتند و می گفتند: با وجودی که حضور نیروهای خارجی به طور چشم گیری کاهش یافته است؛ اما هنوز هم تیل آنان، مطابق ضرورت سابق شان با اخذ معافیت داخل کشور می شود.اکثر تیل معاف شده از محصول، تعیین کیفیت نیز نشده و به بازارهای داخلی عرضه می شود.

معافیت تیل نیروهای خارجی از وزارت خارجه صادر می شده است.

به همین منظور؛ مجلس نمایندگان در نشست امروز خود، وزیرخارجه، وزیر تجارت، وزیر مالیه و رییس تصدی مواد نفتی را استجواب کرده بود؛ اما به دلیل این که اسناد هیات اعزامی مجلس به حیرتان و آقینه به بررسی های بیشتر نیازداشت؛ استجواب این مقام ها به زمان دیگری موکول شد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده