واکنش وزارت مهاجرین به چاپ یک گزارش

به اداره محترم هفته نامه اقتدار ملی!

مطلبی تحت عنوان حیف و میل یک میلیارد دالر برای حل بحران آواره گان افغان در شماره مورخ 14/6/1394 نشریه شما به چاپ رسیده که برخی نکات آن قابل مکث است.

در مطلب یاد شده که منبع آن یو اس نیوز معرفی شده است از یک میلیارد دالر مساعدت برای مهاجرین، اختصاص 117 هزار میلیون دالر برای مشکل مهاجرین از ناحیه زمین، ارقام ماهجرین مقیم ایران و پاکستان و رقم مرگ و میر آنها در پاکستان ذکر شده است که همه دقیق نمی باشد و علاوه بر آن تذکر نرفته است که پول های مذکور از طریق کدام مرجع (دولتی، بین المللی و یا تنها از مجرای این وزارت) به مصرف رسیده است و خواننده مطلب فکر می کند که همه پول های یادشده به این وزارت انتقال شده است.

باید واضح ساخت که به اساس اسناد موجود، بودجه انکشافی اختیاری و غیر اختیاری وزارت امور مهاجرین از سال 1385 الی سال مالی 1394 (15771544) دالر بوده و معلوم نیست که 117 هزار میلیون دالر به اساس گزارش های کدام مرجع بوده که در مطلب نشر شده از آن ذکر به عمل آمده است.

همچنان باید گفت که به اساس معلومات ریاست عودت و ادغام مجدد این وزارت، پول به خاطر رفع مشکل مهاجرین از ناحیه سرپناه اختصاص نیافته است.

در مطلب مذکور از قول اگنه آلوسی، معاون بازرس عمومی دفتر سیگار گفته شده که درباره رهبری جدید که در این وزارت منصوب شده، خیلی کم میداند که شاید این سخن آنها به دلایل مختلف موجه باشد، اما نمی دانیم که هفته نامه اقتدار ملی در اخذ معلومات دقیق این اداره چه مشکلی دارد؟

لازم به تذکر است که نشریه های ملی بادرنظرداشت موقف خویش در میان مردم نباید هر آنچه بدسترس شان قرار گیرد، بدون تعمق به نشر آن اقدام نمایند و اگر نشر می نمایند، چنانچه در نشریه شما نشر شد، لااقل در پایان مطلب، از اقدامات که به سطح شورای وزیران رد قبال مهاجرین صورت گرفته یادآوری می شد که متاسفانه نین نشده است.

خواست ما از مسئولین هفته نامه محترم اقتدار ملی، منحیث یک نشریه ملی، این است که با اعزام خبرنگار خویش به این وزارت، معلومات دقیق را در مورد ارقام مهاجرین و عودت کنندگان اقدامات انجام شده و مسایلی که تحت اجرا و یا شامل پلان این اداره است طی مصاحبه از سخنگوی این اداره اخذ و در کنار مطلب به دست آمده از منابع خارجی برای نشر، از آن نیز استفاده نمایند. در آن صورت آنچه را نشر خواهید نمود دقیق، مستند و متوازن خواهد بود.

به امید تامین ارتباطات دوستانه و نشر مطلب خبری و متوازن و همه جانبه از طریق نشریه شما.

با احترام

فضل احمد عظیمی معین پالیسی و پلان

اشاره:

وزارت مهاجرین و عودت‌‏کنندگان بعد از بیش از یک ماه طی یادداشتی به دفتر هفته‏‌نامه اقتدارملی نسبت به نشر برگردان گزارشی در شماره 624 مورخ 14 سنبله این هفته‌‏نامه در ارتباط با یافته‏‌های دفتر سیگار در مورد حیف و میل یک میلیارد دالر در وزارت مذکور اعتراض کرده و نوشته که هفته‏‌نامه ذکر نکرده که این پول‏‌ها از طریق کدام مرجع (دولتی، بین‏‌المللی و تنها از مجرای این وزارت) به مصرف رسیده است.

قابل یادآوری است که منبع این گزارش در همان ترجمه آمده و این گزارش به نقل از بازرسی عمومی ایالات متحده برای افغانستان (سیگار) منتشر شده است. خوب است وزارت محترم در این زمینه به جای درخواست معلومات از هفته‏‌نامه اقتدارملی، این موضوع را از دفتر سیگار بپرسند.

و اما در قسمت مبلغ ذکر شده در آن گزارش برای اختصاص زمین به بیجاشدگان یعنی 117 هزار میلیون دالر متاسفانه بازنگری لازم در قسمت تایپ صورت نگرفته که پس از مطابقت با اصل گزارش، معلوم شد که این مبلغ 117 هزار دالر است که در این مورد حق با وزارت محترم مهاجرین و عودت‏‌کنندگان بوده و بدین وسیله اصلاح می‏‌گردد. در کار رسانه‏‌ای و اداری این گونه اشتباهات معمول است همان گونه که تاریخ مکتوب وزارت محترم مهاجرین و عودت‏‌کنندگان به جای آن که سال 94 باشد، سال 93 آمده است.

وزارت امور مهاجرین و عودت‏‌کنندگان خواستار آن شده که اداره هفته‏‌نامه گزارشگر خود را برای دریافت معلومات دقیق به آن وزارت اعزام کند که هفته‏‌نامه از آن استقبال می‏کند در صورتی که آن‏ها امکان دریافت گزارش را فراهم آورند.

اداره هفته‏‌نامه اقتدارملی

0 پیام برای این مطلب ثبت شده