وضعيت کودکان کار

سازمان جهاني کار با انتشار گزارشي درباره وضع کار کودکان در مناطق مختلف جهان و مبارزه با بدترين اشکال کار کودک تا سال 2016 از کاهش تعداد کودکان کار از 246 ميليون نفر سال 2000 به 168 ميليون نفر در حال حاضر خبر داد و اعلام کرد: «هنوز 85 ميليون کودک به کارهاي خطرناک اشتغال دارند

سازمان جهاني کار در تازه‏ترين گزارش خود درباره وضع کودکان کار در کشورهاي مختلف جهان اعلام کرد: «روند رو به رشد ورود کودکان به بازار کار نسبت به سال 2000 به يک سوم کاهش يافته و مبارزه با کار کودکان در مسير صحيح است، اما هدف از بين بردن بدترين اشکال آن تا سال 2016 ادامه خواهد داشتalt

هم اکنون تعداد کودکان کار از 246 ميليون نفر سال 2000 به 168 ميليون نفر کاهش يافته، اما با وجود بهبود شرايط، براي رسيدن به هدف از بين بردن بدترين اشکال کار کودکان تا سال 2016 که توسط جامعه بين‏المللي توافقاتي براي آن وجود دارد، اقدام‏های جدي‌تري مورد نياز است.

ILO تأکيد دارد به کودکان کار محروم از کودکي، آسيب‏هاي جسمي و رواني فراواني وارد مي‏شود. اگر جديت در جلوگيري از کار کودکان وجود داشته باشد، مي‏توان اميدوار بود که در آينده معضل کار کودکان حل شود؛ بنابراين وجود 168 ميليون کودک کار دليل خوبي است که بتوان براي دستيابي به اهداف جلوگيري از کار کودکان تلاش کرد.

آخرين برآوردهاي سازمان بين‏المللي کار نشان مي‏دهد بسياري از اقدام‏های صورت گرفته بين سال‏هاي 2008 و 2012 باعث شد تا تعداد کودکان کار از 215 ميليون نفر به 168 ميليون نفر کاهش يابد.

با اين حال، در حال حاضر بيش از نيمي از 168 ميليون کودک کارگر در سراسر جهان در مشاغل خطرناک نقش دارند که به طور مستقيم توسعه‏ سلامتي، ايمني و اخلاقي کودکان را به خطر مي‏اندازد. هم اکنون تعداد کودکان کار شاغل در بخش‏هاي خطرناک از 171 ميليون نفر سال 2000 به 85 ميليون نفر کاهش يافته است.

طبق اعلام سازمان جهاني کار، بيشترين تعداد کارگران کودک در منطقه آسيا و اقيانوس آرام (تقريبا 78 ميليون نفر) وجود دارند، اما کشورهاي جنوب صحراي آفريقا همچنان به عنوان منطقه‏اي با درصد بالاي کودکان کار مواجه است.

بروز مسأله کار کودکان در کشورهاي فقيرتر داراي بالاترين ميزان است. همچنين کار کودکان در ميان دختران نسبت به سال 2000 به ميزان 40 درصد کاهش يافته، اما اين ميزان براي پسران 25 درصد است. کشاورزي مهم‏ترين بخشي است که در آن کارگران کودک را مي‏توان يافت و طبق آمارها 98 ميليون کودک يا 59 درصد کودکان کار در اين بخش فعاليت دارند.

از سويي 54 ميليون کودک کار در بخش خدمات و 12 ميليون نفر هم در صنعت درگير هستند که البته بيشتر جنبه‏هاي غيررسمي اقتصاد را در بر مي‏گيرد. بين سال‌هاي 2008 و 2012 کار کودکان بين 5 تا 17 سال در منطقه آسيا و اقيانوس آرام، آمريکاي لاتين و کارائيب و مناطق جنوب صحراي آفريقا کاهش يافته است.

در آسيا و اقيانوس آرام تاکنون بزرگترين کاهش تعداد کودکان کار از 114 ميليون نفر در سال 2008 به 78 ميليون نفر در سال 2012 به ثبت رسيده است. از سويي، تعداد کودکان کارگر در کشورهاي جنوب صحراي آفريقاهم 6 ميليون نفر کاهش يافته که اين تعداد کاهش در آمريکاي لاتين و کارائيب 1.6 ميليون نفر است.

هم اکنون طبق آمارها 9.2 ميليون کودک کارگر در خاورميانه و شمال آفريقا وجود دارد. در سال‏هاي اخير برخي اقدام‏ها از جمله سرمايه‏گذاري در آموزش و پرورش و حمايت‏هاي اجتماعي براي کاهش تعداد کودکان کار انجام شده است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده