وقت کشی در رفع نگرانی‌های انتخاباتی!

عبدالشکور اخلاقی/ انتخابات یکی از بنیادهای اساسی نظام دموکراتیک و مهم‌ترین پروسه ملی دانسته می‌شود. اما با وجود تجارب شیرین و تلخ، اینک پس از تاخیرها و کوتاهی‌های بسیار و ناموجه در برگزاری انتخابات پارلمانی، نگرانی‌ها در مورد اجرای این پروسه ملی، هرروز ابعاد پیچیده‌تر و جدی‌تری پیدا می‌نماید. این نگرانی‌ها تا بدانجا اوج و شدت یافته است که برخی برگزار نشدن انتخابات آینده پارلمانی را احتمال می‌دهند؛ شماری دیگر از مشارکت واجدین رای‌دهنده اظهار نگرانی دارند برخی از هم اکنون شفافیت و حفاظت از آراء مردم را غیرممکن می‌دانند. با توجه به تجاربی که از انتخابات‌های گذشته –هرچند ناقص و همراه باکاستی‌ها- بدست آمده است دور از انتظار نیست آنانی که تحقق انتخابات آزاد، سالم و شفاف را مغایر خواست‌ها و نیت‌های تمامیت خواهانه و خودکامانه خویش می‌دانند، از هیچ وسیله و بهانه‌ای برای مخدوش ساختن یا تعلیق و حتا تعطیلی آن فروگذار ننمایند.

شرایط عینی و نشر برخی گزارش‌ها چنین نشان می‌دهند که برگزاری انتخابات شفاف و به موقع با چالش‌ها و نگرانی‌های جدی روبرو می‌باشد. یکی از زمینه‌های عمده این نگرانی عدم اعتماد به اعلام مواضع حکومت مبنی بر دخالت نکردن در امر انتخابات است. مقام‌های حکومتی بارها در نشست‌های مطبوعاتی و سخنرانی‌های خود تاکید ورزیده‌اند که حکومت هرگز در روند انتخابات دخالت نخواهد ورزید. همین‌طور حکومت اجازه نخواهد که کسانی دیگر نیز در روند انتخابات اعمال نفوذ و دخالت نمایند. اما هرچند اعلام چنین تعهدی از سوی حکومت موجب خوش‌بینی برخی گردیده است اما پرواضح است که قضایای انتخابات روند پیچیده‌ای دارد. دست‌های گوناگونی درکارند تا در روند و نتیجه انتخابات اعمال نفوذ نموده و آن را به سمت خود جهت دهند. در این میان شنیده‌ها حاکی از آنست که دست حکومت برای نفوذ احتمالی بر روند و نتیجه انتخابات نسبت به دیگران برتری دارد. یکی از راه‌های اساسی رفع این نگرانی و ایجاد اعتماد عمومی آنست که حکومت در مدیریت انتخابات اطلاع‌رسانی به موقع و شفاف داشته باشد و نیز حضور و نظارت نهادهای انتخاباتی و نمایندگان جریان‌های سیاسی را فراهم گرداند.

نگرانی دیگر در مورد روند انتخابات فقدان یک برنامه دقیق و افغانستان شمول از سوی کمیسیون انتخابات برای جلب اعتماد مردم و رای‌دهندگان می‌باشد. موضوع جنجال برانگیز ثبت‌نام رای‌دهندگان از مشخص‌ترین نمونه‌های نبود یک برنامه دقیق از سوی کمیسیون است. همانطور که شاهد بوده‌ایم، مساله ثبت‌نام رای‌دهندگان تاکنون چند مرحله را پشت سرگذارده است. با توجه به اسناد و شواهد افشا شده در زمینه تقلب و خیالی بودن برخی از ثبت‌نام شدگان قناعت و اعتماد عمومی هنوز به دست نیامده است. موضوع استفاده از تذکره‌های تقلبی و جعلی برای ثبت نام خرید و فروش تذکره برای ثبت نام کاندیداها اعمال نفوذ زورمندان حتا تا مرحله انتقال کارمندان ثبت احوال نفوس به مناطق تحت نفوذ و منازل‌شان و….از مصداق‌های عینی هستند که نگرانی یاد شده را تقویت نموده است.

هم چنین مساله مهم افغانستان شمول بودن انتخابات هم زیر پرسش قرار دارد. زیرا از یک سوی کمیسیون انتخابات تا هنوز در مورد ولایت غزنی هیچگونه تصمیمی اتخاذ ننموده و متاسفانه به گونه‌ای وقت کشی را در پیش گرفته است؛ از جانب دیگر اعلام برگزار نشدن انتخابات شوراهای ولسوالی به علت ناامنی، بطور طبیعی انتخابات پارلمانی را نیز متاثر می‌سازد. یعنی در مناطقی که انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار نمی‌شود، زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی هم فراهم نیست!

در اخیر مهم‌ترین نگرانی درمورد برگزاری انتخابات پارلمانی گسترش ناامنی در کشور می‌باشد. یکی از اهداف برگزاری انتخابات اخیر تحقق انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها بود. حال آن که در وضعیت کنونی ولسوالی‌های ولایات یکی از پی دیگری در حال سقوط اند و یا در شمار مناطق قرمز قرار دارند که برگزاری انتخابات در آنجا غیرممکن دانسته شده است. بنابراین در شرایطی که مراکز ثبت‌نام انتخاباتی و مراکز رای‌دهی مورد تهدید مستقیم قرار داشته باشد، چگونه می‌توان توقع داشت که انتخابات پارلمانی در آن مناطق برگزار شود؟ متاسفانه حکومت و کمیسیون انتخابات هیچ رغبتی در زمینه رفع نگرانی‌های یاد شده به جز از بیانیه‌های تشریفاتی رسانه‌ای از خود نشان نمی‌دهند. این مساله وضعیت و چگونگی انتخابات پارلمان و شکل گیری پارلمان آینده را پرسش برانگیز جلوه می‌دهد.

با برشماری بعضی از نگرانی‌های انتخاباتی، حکومت مسوولیت دارد که در زمینه رفع این نگرانی‌ها با قاطعیت و روشنی تمام اقدام عملی نماید. تجربه تلخ انتخابات گذشته نشان داد که دست برد به آراء مردم و پرساختن صندوق‌های رای از برگه‌های جعلی وضعیت متزلزل کشور را بیش از پیش بسوی فاجعه سوق خواهد داد. بنابراین قابل اعتمادترین شیوه احترام به قانون و آراء مردم و برگزاری یک انتخابات شفاف و بدور از تقلب و افغانستان شمول است .

0 پیام برای این مطلب ثبت شده