پیام الحاج داکتر صاحب کاظمى در اتباط به تصمیم کمیسیون انتخابات در رابطه به انتخابات ولایت غزنى!

بسمه تعالی!
همانطور که هم وطنان عزیز در جریان قرار دارند موضوع کوچک ساختن حوزه‌های انتخاباتی از مدت‌ها پیش روی میز حکومت قرار داشت ودر کابینه نیز رد گردید بنابراین موضوع کوچک ساختن حوزه‌های انتخاباتی قبلا منتفی اعلام گردیده بود. بدین جهت درباره تصمیم دیگر باره اخیر کمیسیون انتخابات باید گفت .۱-پافشاری بر اجرای این طرح نقض قانون و در نهایت آسیب رساندن به ارزش‌های نظام سیاسی را در پی خواهد داشت. چنین اتفاقی فقط خواست و آرزوی دشمنان و نظام سیاسی وطن را شادمان خواهد ساخت. ۲-اجرای این طرح به مثابه یک تبعیض آشکار مفهوم و ارزشمندی حقوق شهروندی را نفی نموده و شهروندان را در مرزها و تقابل‌های کاذب سمتی و قومی قرار خواهد داد. حال آن‌که نماینده هر ولایت از هرقوم و منطقه ای که باشد نماینده تمام ساکنان آن ولایت محسوب می‌گردد نه نماینده قوم خاص. بنابراین شایسته نیست که کمیسیون انتخابات پرچمدار تبعیض سمتی و قومی گردد.
۳-به رهبری حکومت وحدت ملی، رهبری کمیسیون انتخابات و جریان‌های سیاسی پیش نهاد داده می‌شود که بجای اصرار و پا فشاری بر روی چنین طرح غیرعملی و بحران ساز و نفی کننده قانون و ارزش‌های دموکراتیک با روحیه مسئولیت پذیری و احساس وطن دوستی و روش تفاهم و هم پذیری،امنیت ولایات به ویژه ولایت غزنی را بر قراروزمینه حضور شهر وندان اعم از اقوام مختلف را فراهم نماید ،تا باشد مردم نمایندگان شان را به شیوه آزاد از اقوام مختلف انتخاب نموده به خانه ملت بفرستند

0 پیام برای این مطلب ثبت شده