کمک میلیون دالری امریکا به وزارت تحصیلات عالی

در راستای بهبود کیفیت دانشگاه‌ها؛ مقام‌های وزارت تحصیلات عالی کشور از کمک ۹۲ میلیون دالری اداره انکشافی جهانی ایالات متحده امریکا (USAID ) به این وزارت خبر دادند. به گزارش خبرگزاری آوا، این کمک اداره انکشافی ایالات متحده امریکا، در بخش پروژه های جدید ۵ ساله وزارت تحصیلات عالی افغانستان صورت گرفت.

وزارت تحصیلات عالی کشور این توافقنامه را درجهت تقویت تحصیلات عالی درچوکات برنامه جدید ۵ ساله، در راستای بهبود کیفیت دانشگاه‌ها و موثریت سیستم تحصیلات عالی، با ایالات متحده امریکا به امضاء رساند. گفتنی است، برنامه جدید تقویت تحصیلات عالی افغانستان تحت نام ( همکاری با دانشگاه ها (STEP-UP) در ماه سپتمبر ۲۰۱۳ در کشور آغاز به فعالیت خواهد کرد.

براساس این برنامه، وزارت تحصیلات عالی کشور، سیستم ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی را به طور کامل تطبیق نموده و متعهد می‌گردد که کیفیت تحصیلات عالی در افغانستان، تمام معیارهای جهانی را داشته و مطابق با نیازمندی‌های کاری بازار ارایه شود.

براساس اعلامیه خبری وزارت تحصیلات عالی، برنامه STEP-UP کمک می‌نماید تا منابع بشری، مدیریت مالی و سیستم‌های داخلی کنترول را بهبود بخشیده و وجوه مالی را به خوبی مدیریت کند.

همچنان این برنامه برای ده دانشگاه مورد نظر کمک می‌نماید تا اعتبار ملی را به دست آورده و کیفیت و موثریت برنامه‌های آکادمیک خویش را بهبود بخشند و مراکز مسلکی و همکاری در دانشگاه‌های مورد نظر به حمایت این برنامه تاسیس خواهد شد تا از این طریق دانشگاه‌ها نظریات و حمایت شرکای بخش دولتی و خصوصی را حاصل و برای دانشجویان فرصت‌های شغلی و انکشاف مسلکی را فراهم نمایند.

این برنامه همراه با دانشگاه‌های ایالات متحده امریکا و منطقه منابع و مساعدت‌های تخنیکی بیشتر را برای انکشاف برنامه‌ها و اصلاحات نصاب تحصیلی فراهم خواهد ساخت.

برنامه تقویت تحصیلات عالی- همکاری با دانشگاه‌ها، بورس‌های تحصیلی را برای انکشاف دانشکده‌ها مساعد خواهد ساخت و برای دانشگاه‌ها مساعدت‌های مالی کوچک را فراهم خواهد نمود تا آزمایشگاه‌ها و سایر تسهیلات مورد نیاز خود را جهت بهبود مهارت‌های عملی، بهبود بخشند.

این برنامه به وزارت تحصیلات عالی کمک می‌کند تا موفقیت‌های پروژه تحصیلات عالی (HEP) را که توسط اداره انکشافی جهانی ایالات متحده تمویل و در ماه فبروری سال ۲۰۱۴ خاتمه می یابد، تقویت نماید. در ادامه این خبرنامه آمده است که موفقیت‌های وزارت تحصیلات عالی افغانستان تحت پروژه تحصیلات عالی ( HEP) شامل انکشاف سیستم ملی تضمین کیفیت و کسب اعتبار برای دانشگاه‌های دولتی و خصوصی، انکشاف دانشکده‌های تعلیم وتربیه در ۱۸ دانشگاه دولتی و ایجاد برنامه‌های ماستری در بخش‌های تعلیم وتربیه و پالیسی و اداره عامه می‌باشد.

کمک میلیون دالری امریکا به وزارت تحصیلات عالی

در راستای بهبود کیفیت دانشگاه‌ها؛ مقام‌های وزارت تحصیلات عالی کشور از کمک ۹۲ میلیون دالری اداره انکشافی جهانی ایالات متحده امریکا (USAID ) به این وزارت خبر دادند. به گزارش خبرگزاری آوا، این کمک اداره انکشافی ایالات متحده امریکا، در بخش پروژه های جدید ۵ ساله وزارت تحصیلات عالی افغانستان صورت گرفت.

وزارت تحصیلات عالی کشور این توافقنامه را درجهت تقویت تحصیلات عالی درچوکات برنامه جدید ۵ ساله، در راستای بهبود کیفیت دانشگاه‌ها و موثریت سیستم تحصیلات عالی، با ایالات متحده امریکا به امضاء رساند. گفتنی است، برنامه جدید تقویت تحصیلات عالی افغانستان تحت نام ( همکاری با دانشگاه ها (STEP-UP) در ماه سپتمبر ۲۰۱۳ در کشور آغاز به فعالیت خواهد کرد.

براساس این برنامه، وزارت تحصیلات عالی کشور، سیستم ملی تضمین کیفیت و اعتباردهی را به طور کامل تطبیق نموده و متعهد می‌گردد که کیفیت تحصیلات عالی در افغانستان، تمام معیارهای جهانی را داشته و مطابق با نیازمندی‌های کاری بازار ارایه شود.

براساس اعلامیه خبری وزارت تحصیلات عالی، برنامه STEP-UP کمک می‌نماید تا منابع بشری، مدیریت مالی و سیستم‌های داخلی کنترول را بهبود بخشیده و وجوه مالی را به خوبی مدیریت کند.

همچنان این برنامه برای ده دانشگاه مورد نظر کمک می‌نماید تا اعتبار ملی را به دست آورده و کیفیت و موثریت برنامه‌های آکادمیک خویش را بهبود بخشند و مراکز مسلکی و همکاری در دانشگاه‌های مورد نظر به حمایت این برنامه تاسیس خواهد شد تا از این طریق دانشگاه‌ها نظریات و حمایت شرکای بخش دولتی و خصوصی را حاصل و برای دانشجویان فرصت‌های شغلی و انکشاف مسلکی را فراهم نمایند.

این برنامه همراه با دانشگاه‌های ایالات متحده امریکا و منطقه منابع و مساعدت‌های تخنیکی بیشتر را برای انکشاف برنامه‌ها و اصلاحات نصاب تحصیلی فراهم خواهد ساخت.

برنامه تقویت تحصیلات عالی- همکاری با دانشگاه‌ها، بورس‌های تحصیلی را برای انکشاف دانشکده‌ها مساعد خواهد ساخت و برای دانشگاه‌ها مساعدت‌های مالی کوچک را فراهم خواهد نمود تا آزمایشگاه‌ها و سایر تسهیلات مورد نیاز خود را جهت بهبود مهارت‌های عملی، بهبود بخشند.

این برنامه به وزارت تحصیلات عالی کمک می‌کند تا موفقیت‌های پروژه تحصیلات عالی (HEP) را که توسط اداره انکشافی جهانی ایالات متحده تمویل و در ماه فبروری سال ۲۰۱۴ خاتمه می یابد، تقویت نماید. در ادامه این خبرنامه آمده است که موفقیت‌های وزارت تحصیلات عالی افغانستان تحت پروژه تحصیلات عالی ( HEP) شامل انکشاف سیستم ملی تضمین کیفیت و کسب اعتبار برای دانشگاه‌های دولتی و خصوصی، انکشاف دانشکده‌های تعلیم وتربیه در ۱۸ دانشگاه دولتی و ایجاد برنامه‌های ماستری در بخش‌های تعلیم وتربیه و پالیسی و اداره عامه می‌باشد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده