کهن میراث‌های در باد (غارها، غارنشینی‌ها،کتیبه‌ها، غارنوشته‌ها، نقاشی‌های دیواریاز جیغتو غزنی تا جاغوری

در نخستین قرن های هزاره اول پس از میلاد، هنگامی که بامیان بخشی از امپراتوری بزرگ بودایی- کوشانی های هزاره بود، غزنی و اطراف آن بر اساس شواهد تاریخی از پایگاه های اصلی بودایی های هزاره در افغانستان امروزی بوده است. انتشار دین بودایی از خواستگاه اصلی آن هندوستان به طرف شمال، یعنی آسیای مرکزی و افغانستان امروزی، در امتداد مسیرهای که بازرگانان و سربازان امپراتوری کوشانی از آن ها استفاده می کردند، به طور گسترده، گسترش یافت که آثار فراوان از آن دوره در اطراف غزنی و شمال آن از جیغتو تا جاغوری پراگنده اند. مطالعات پراگندۀ باستان شناسی، تاریخ برخی از نقاشی های دیواری و غار نوشته های این منطقه را به اوایل قرن پنجم میلادی می رساند. آزمایش رادیوکاربن تاریخ مجسمه ها، کنده کاری غارهای لومان، الیتو و نی قلعه را که به تازگی انجام گرفته تقریباً به ٥٠۷ پس از میلاد نشان می دهد.

و اما با گسترش دین اسلام از جانب غرب، کیش بودایی در هزارستان رو به زوال نهاد. در جریان قرن هشتم و نهم بامیان مرکز بودایی های هزارستان به تصرف خلیفه عباسی بغداد درآمد، با تسلط اسلام بر منطقه بسیاری از مجسمه ها و معابدی که طی قرن ها در منطقه وجود داشتند، تخریب و نابود شدند. با هجوم سلطان محمود غزنوی به هزارستان، و جنگ های طولانی غزنویان و غوریان که در مسیر جیغتو، قره باغ، جاغوری، ناهور، دایه، ارزگان و غور اتفاق افتاد، آیین های بودایی و معبدهای باشکوه آن از رونق افتاد و در برخی مناطق بکلی نابود گردید. هجوم چنگیزخان در سال ١۲۲١ میلادی آخرین بقایای آیین بودایی و معبدهای کم رونق هزارستان را به مخروبه تبدیل کرد و از آن شکوه دیرینه جز غارهای متروکه چیزی بر جا نماند. امروزه گستره بزرگی از جیغتو تا جاغوری پر از غارهای است که در آن آثارتاریخی فراوانی که آمیزه یی از مولفه های هنر هندی، یونانی، رومی و ساسانی را باخود دارد؛ دیده می شود. این میراث های کهن امروز در وضعیت شکننده قرار دارند و از فراموشکاری، مناقشه های نظامی، تخریب، جست وجو برای یافتن آثار عتیقه و تخریب های عمدی رنج می برند.

دره های زیبای جیغتو، سراب، ناهور، نی قلعه و جاغوری و دریایچه های پر آب و طغیانی، آب بند ناهور جهت گردشگری چند روزه بمنظور کشف جذابیت های تاریخی و فرهنگی این منطقه می تواند هر گردشگری را به خود بخواند. کوه بلند و زیبای گل کو، به ارتقاع 3500 متر در قسمت شمالی این منطقه، کوه خاکریز به ارتقاع 4000 و سیاه کوه در جاغوری با کوه پایه های چمن زار آن، مملو از غارها، کتیبه ها، غارنوشته ها، نقاشی های دیواری است که از چشم جهان گردان و پژوهشگران به دور مانده اند. این دره ها با داشتن صخره های سپید رنگ، مزارع سرسبز، قلعه های مخروبه، و جاذبه های متعدد زندگی روزانه دارای جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوانی است که می توانند هزاران گردشگر بومی و غیر بومی را به خود بخوانند. معروف ترین آثار تاریخی این منطقه عبارت اند از: غارها، کتیبه ها، غار نوشته ها، نقاشی های دیواری که امروزه در حال نابودی اند.

کتیبه ها

معروف ترین کتیبه های که در اطراف غزنی باستانی وجود دارند عبارت اند از: کتیبه جیغتو، ناهور، انگوری و ارزگان که همه در حال نابودی اند. این کتیبه ها مانند دیگر کتیبه های هزارستانی بیشتر به خط آرامی، میخی، یونانی و به زبان های اوستایی، پهلوی و یونانی نگاشته شده اند.

کتیبه جیغتو: این کتیبه در منطقه جیغتو در روی سنگی با خط آرامی نوشته شده و زبان نوشتاری آن یونانی است. این کتیبه به درستی خوانده نشده و به گمان پژوهشگران روسی این کتیبه توسط بازماندگان اسکندر و در عهد سلوکیان نوشته شده است. این کتیبه در حال نابودی است.

کتیبه ناهور: این کتیبه در منطقه ناهور در روی سنگی با خط خروشتی نوشته شده و زبان نوشتاری آن اوستایی است. این کتیبه به درستی خوانده نشده و به گمان پژوهشگران فرانسوی این کتیبه توسط حاکمان محلی که زبان شان اوستایی و به خط خروشتی نامه نگاری می کرده اند؛ نوشته شده است. این کتیبه در حال نابودی است و چند بار توسط غارتگران آثار عتیقه هزارستان دست کاری شده ولی هنوز از بین نرفته است و می شود آن را خواند و مطالعه کرد.

کتیبه هوتقول انگوری: در بالای کوهی در پشت سر ناوه هوتقول انگوری روی سنگ سپیدی که حاشیه های آن سیاه رنگ است کتیبه ای به خط میخی به زبان اوستایی نوشته شده است که بسیار دور از دسترس است. این کتیبه به سبب دور بودن از دسترس غارتگران آثار باستانی هنوز سالم است ولی ناشناخته مانده است. مردم در باره این کتیبه و غاری در نزدیکی های آن قصه ها و افسانه های بسیاری می دانند که نشان از تاریخی بودن این منطقه دارد. مردم جاغوری در باره این کتیبه و غارهای افسانه یی آن شعر رمزگونه دارد که خبر از گذشته با شکوه آن می دهد. پیرمردان منطقه این شعر را برای پرسشگران نگران و جست وگر داخلی و خارجی می خوانند: (تخت د ماکو- زر د شاتو). یعنی تخت نشینی در کوه ماکو است که کوه است بین هوتقول انگوری و منطقه پاتو. گویا تخت نشینی در منطقه ماکو بوده و خزانه داری در منطقه شاتو. شاتو در کوه خاکریز در منطقه پیدگه واقع است. کوه خاکریز از کوه های بسیار باستانی جاغوری است.

کتیبه ارزگان: این کتیبه در منطقه هزاره نشین ارزگان واقع است و به خط آرامی نوشته شده است. زبان این کتیبه اوستایی است و نشان از روزگاران کهن زاولستان و سیستان تاریخی دارد. این کتیبه بارها توسط باستان شناسان بازخوانی شده ولی مضمون آن توسط دولت های قومگرای وقت فاش نشده است. زیرا اگر راز این کتیبه ها فاش شود باید تاریخ منطقه را از نو نوشت. این کتیبه به عمد در حال نابودی است و بخشی از آن از بین رفته است.

غارها

از جیغتو تا جاغوری بر اساس تحقیقات آخری که نویسنده انجام داده است به تقریب 2500 غار تاریخی وجود دارد که همه در حال نابودی و از بین رفتن اند. این غارها از روزگاران بسیار دور از دوره های پارینه سنگی، دیرینه سنگی، میان سنگی، نوسنگی، دوران تاریخی و دوره های بودایی و دوره پادشاهان مقتدر منطقه اند. این غارها بیشتر در شهرستان های جیغتو، ناهور، سراب، قره باغ و جاغوری وجود دارند.

غارهای نی قلعه: این غارها در دامنه های کوه گل کوه و سلسه کوه های که به طرف جاغوری و ارزگان کشیده شده اند، کنده شده اند. این غارها شباهت بسیاری با غارهای لومان و الیتوی جاغوری دارند. این غارها در ادامۀ غارهای بامیان کنده شده اند و گونۀ دیگری از غارهای بامیان اند. درون این غارها پر از کنده کاری، نقاشی و نشانه های خطی است که در نمونه های نشانه نگاری تاریخی بی نظیر اند. برخی از این غارها به اندازه اتاق هفت در هشت و برخی در حد چهل و پنجا متر اند. برخی از غارها تاریک اند و کسی از درون آن ها خبری نیاورده اند. بعضی از این غارها دو طبقه و برخی سه طبقه و چهار طبقه اند. اتاق های این غارها برخی برای آیین های عبادی و برخی برای زندگی عادی و دیگران به عنوان زایرسرا و کاروان سرا استفاده می شده اند. در یکی از این غارها که در منطقه روستای نی قلعه واقع است؛ روزگاری شاعر بلند آوازه زبان و ادبیات فارسی- مسعود سعد سلمان زندانی بوده است. شاعر در یکی از این غارها به در درون یک قلعه بزرگ قرار داشته 15 سال را سپری کرده است. وی زندانی پادشاهان غزنوی بوده است. مسعود سعد سلمان در وصف این غار و دژ نظامی و زندان آن و در وصف حال و روزگار خود این شعر بلند را سروده است که مطلع آن چنین است:

نالم بدل چو نای من اندر حصارنای

پستی گرفت همت من زین بلند جای.

غارهای لومان: این غارها در ادامه غارهای نی قلعه در جاغوری کنده شده و مانند غارهای نی قلعه و بامیان کنده کاری شده اند. غارهای لومان نسبت به غارهای نی قلعه و الیتو بسیار با شکوه درست شده اند و بیشتر در مسیر کاروان رو قرار داشته اند. برخی از این غارها به دوران باستان و برخی به دوران بودایی ها می رسند. این غارها در حد اتاق هفت و هشت متر درست شده و برخی هنوز تاریک و ناشناخته باقی مانده اند. این غارها از سه و چهار طبقه ساخته شده و برخی به صورت یک طبقه برای زندگی عادی درست شده اند. این غارها برای آیین های عبادی، زندگی راهبان و روحانیون، حاکمان محلی، زندان، زایرسرا و کاروان سرا ساخته شده بوده اند. یکی از غارهای بسیار مهم این منطقه غار است که هنوز راه آن پیدا نشده است. این غار در بلندای کوه به استواری یک قلعه صدمتری قرار گرفته اما در و دروازه ندارد. برخی منتقد اند که دروازه آن از زیر کوه کنده شده و اکنون با خاک و خاشاک پوشانده شده و ناشناخته باقی مانده است. در نزدیک این غار عجیب تپه است که روی آن دژ باستانی قرار دارد و از درون آن از زیر زمین به رودخانه در ده کیلومتری آن راه داشته که امروزه تخریب شده است. این غار و راه زیر زمینی آن زمانی کشف شد که مردی قنات یا کاریز می کند و ناگهان به راه زیر زمینی برخورد که از کوه به رودخانه کشیده شده بود. این مناطق امروزه مخروبه است و همواره مورد تاراج و غارت غارتگران آثار عتیقه قرار دارند. در چند کیلومتری این منطقه روستای شارزیده قرار دارد که روزگاری دژ محکمی در آن قرار داشته و امروزه به تل خاک تبدیل شده است. این دژ روزگاری قلعه نظامی بوده و در عهد غزنویان و غوریان از آن به عنوان زندان استفاده می کرده اند. این دژ دارای سه دیده بانی است که راه های آن برای عبور اسپ و ارابه جنگی سنگ فرش شده اند. از یکی از این دیده بانی ها کوزه های در حد دو متر از خاک برون آورده اند که از سنگ خاره سفت و سخت تر ساخته شده بوده اند.

غارهای الیتو: این غارها در منطقه الیتو جاغوری در جای بنام پشت غار و پیش غار موقعیت دارند. این غارها مانند غارهای بامیان و نی قلعه بسیار با شکوه و باستانی است. این غارها برخی سه طبقه و برخی یک طبقه اند. درون غارها روزگاری بسیار با شکوه نقاشی و کنده کاری شده بوده و امروزه به کلی غارت شده اند. برخی از غارها زایرسرا و برخی کاروانسرا بوده اند. مهم ترین غارهای این منطقه مربوط به معبدهای است که در آن راهبان زندگی می کرده اند؛ اتاق های پر از نقش و نگار که بسیاری از آن ها آسیب دیده اند. در کنار هر معبدی یک اتاق بزرگ قرار داشته که در آن آیین های عبادی انجام می گرفته است. این اتاق ها دارای سه جایگاه است که هر کدام بلند تر ازدیگری است. در ته غار جای برای راهب و دو شاگرد ارشد او کنده شده بوده که گویا بت های نیز در پشت سر آنان قرار داشته اند. امروزه بت ها توسط غارتگران به یغما برده شده اند. در پایین دست راهبان بودایی بزرگان و مردم عادی به ترتیب جایگاه شان می نشسته اند که به صورت پلکانی درست شده اند. در کف اتاق جای همواری بوده برای برپایی آیین های عبادی که نیایشگران و رقاصان و آوازخوانان به عبادت می پرداخته اند. این غارها بسیار با شکوه اند و در نمونه های خود بی نظیر اند. برخی از این غارها پنج متر و برخی سی و چهل متر اند. اما برخی از غارها تاریک اند و هنوز کسی به داخل آن ها نرفته اند. این غارها در مسیر راه ابریشم جنوب غربی که از جاغوری می گذشته به ارزگان و هرات می رفته قرار دارند.

امروزه از جیغتو تا جاغوری پر از غارهای شناخته شده و ناشناخته است که تحقیقات بیشتری را می طلبد. امید است که روزی رازها و معماهای این غارها، کتیبه ها، غارنوشته ها، نقاشی های دیواری کشوده شود و این منطقه و مردم آن جایگاه تاریخی خویش را بازیابند. شاید راه علمی باشد برای بازخوانی تاریخ، فرهنگ و تمدن دیرینۀ هزاره ها و راه دقیق و علمی برای اثبات بومی بودن این مردم تا دیگر یاوه گویان به آن ها مغول زادگان، چوچه های چنگیز و مهاجر نگویند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده