یوناما،بازی با دموکراسی ممنوع!

هفتهی گذشته فضای سیاسی کشور با عطش شدید نامزدانی که در آخرین لحظات ثبت نام بر کمیسیون انتخابات هجوم بردند، شدیدتر از پیش با موضوع‏‌های انتخاباتی درهم آمیخت.

با آنکه در این روزها موضعگیری رسانهای و اعلام حمایت از نامزدان خاصی، با قانون انتخابات و اخلاق رسانه‏‌ای سازگاری ندارد؛ اما مشاهده شد که رویکردهای رسانه‏ای در کشور به صورت جانبدارانه در برخی از بسترهای نشراتی رقم خورد. موضع‌گیری برخی از نامزدان و طرفداران آنان برای جلب توجه مردم نیز جالب بود و اوضاع را بیش از پیش انتخاباتی ساخت. در این میان، سخن گفتن از رایزنی‏های تیم حاکم از زبان استاد عطامحمد نور روایت متفاوت و حیرت‏انگیزی را رقم زد. پیشکش‌های تیم حاکم برای جذب افراد و حاتم‌بخشیهای آن از یکسو و ادعای متناقض با این گفته‏ها و شواهد از جانب آقای کرزی از سوی دیگر، سایهی ابهام را بر افکار عامه مستولی ساخت. عذرخواهی جنرال دوستم از کارنامه‌ی گذشته اش نیز عامل قابل تأملی در این خصوص بود و قطعاً تاکتیک‌های انتخاباتی از این دست در آینده نیز توجه مردم را به خود معطوف خواهد کرد.

در نهایت، واکنش نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بیشتر از تمام این موارد از تأثیرگزاری در روند انتخابات برخوردار است. نیلاب مبارز؛ سخنگوی یوناما در کشور با بیان موضع این نهاد که در واقع به نحوی حافظ دموکراسی در افغانستان به لحاظ ضمانت اجرای بینالمللی به شمار میآید، هرگونه بازی با دموکراسی را ممنوع اعلام کرد.

وی در نشست مطبوعاتی خویش اعلام کرد که سازمان ملل متحد و جامعه جهانی از انتخاباتی حمایت خواهند کرد که عاری از تقلب، جعل و زورگویی و تزویر باشد. این مقام مسئول در دفتر یوناما به صراحت اعلام کرد که هرگاه جعل و تقلب در انتخابات اتفاق افتد، حمایت جامعه جهانی را در پی نخواهد داشت. به گفتهی بانو مبارز، نظام بیرون آمده از انتخاباتی که آمیخته با جعل و تقلب باشد، برای سازمان قابل پذیرش نبوده و جامعه جهانی از آن حمایت نخواهد کرد.

معنای این سخن برای حلقه‌های رقیب در افغانستان این است که هرکسی اگر به منظور جعل و تقلب، سازوکاری را مد نظر قرار داد است، باید از آن پرهیز نموده و مبنای کار خویش را آرای مردمی قرار دهد: زیرا قاعده‌ی دموکراسی بر اصل آرای مردمی استوار بوده و مشروعیت نظام سیاسی دموکراتیک را مردم و رأی دهندگان رقم می‎‌زنند.

بنابراین، آنچه مسلم است این مسأله می‎‌باشد که هرگونه تمسک به وسایل متقلبانه، استفاده از زر، زور و ابزارها و بسترهای دولتی تحت نفوذ به معنای تقلب در انتخابات است. این امر مشروعیت نظام سیاسی را در آینده با چالش مواجه ساخته و استمرار و استحکام آن را با خطر و بحران مواجه خواهد ساخت. چرا‌که هرگاه حمایت‌های مادی و معنوی سازمان ملل و جامعه جهانی از یک نظام قطع گردد، سقوط آن مسلم است، هرچند بتواند به لحاظ ظاهری، اداره و حکومت خویش را حفظ نماید.

برداشته شدن حمایت سازمان ملل از نظام سیاسی یک کشور مساوی با این است دموکراسی مورد قبول از سوی نهادهای معتبر جهانی در یک کشور ناکام مانده و نهادهای مجری آن نتوانسته اند به خوبی از دموکراسی و مردم‌سالاری پاسداری کنند. این امر به نحوی ظرفیت فکری مردم را نیز به چالش کشیده و ناتوانی نهادهای مجری انتخابات را به اثبات می‌رساند.

در همین حال، رئیس‏‌جمهورکرزی با بیان موضع خویش به صورت مکرر از حمایت حکومت از کاندید خاصی سخن می‌گوید؛ امریکه با گفته‌های استاد عطامحمد نور در تناقض بوده و استفاده‌ی نامزدانی که احتمالاً مورد حمایت حکومت هستند از ابزارها و امکانات دولتی نافی این گفته‌ها می‌باشد.

از جانب دیگر، تصمیم به برگزاری جرگه بزرگ نیز نگرانی‌ها را در خصوص اینکه احتمال دارد با دموکراسی برخاسته از بستر انتخابات بازی‌های دیگری صورت گیرد، افزایش داده است.

به هر حال، هشدار نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نباید از گوش نامزدان موجود فراموش شده و افکار آنان را ترک نماید. زیرا هرگاه پذیرش مشروعیت نظام و شفافیت انتخابات از سوی این نهاد زیر سوال برود، اعتبار دولت و مردم افغانستان با شدت قابل تصوری تنزل پیدا نموده و کاهش خواهد یافت.

در آن صورت، مسئول اصلی نهادهای مجری انتخابات، ناظران موظف، نهادهای امنیتی و سایر دستگاه‌های مرتبط با این روند می‌باشد. لذا ضروری است تا از روی دست گرفتن هرگونه تدابیری که منجر به جلوگیری از جعل و تقلب میگردد، دریغ نشده و به هیچ وجه کسی فکر رسیدن به پیروزی از رهگذر تقلب را در سر نپروراند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده