به مناسبت دوازدهمین سالیاد شهادت شهید شعوروشایستگی؛ سیدمصطفی”کاظمی”:

شهیدان ادبگاه وفارا خون نمی باشد

مگر رنگ حنایی ازکف قاتل شودپیدا

“بیدل”

شهیدمصطفی”کاظمی”، ازنوادرونوابغ روزگارمابودکه درگرانیگا‌ه قدرت وسکانداری سیاسی- اداری ، واوج چیر‌‌‌گی برقدرت وثروت، ازصراط تقوی ومعنویت محوری وانصاف ومدارا بادیگران نه لغزیدوگاهی رسالت متعالی دینی خودرا درقبال رنج وروانپریشی روزافزون مردمش، بدست نسیان نه‌سپرد.

مقاطع گوناگون حیات طیبه ی این نادره ی دنیای سیاست وقدرت معاصر، حلقه وصل وادغام بین دومولفه ی “تدین” و “سیاست‌ورزی” بودکه دردنیای دنی و دروغ‌محورسیاست این عصر، بویژه سیاستمداران دیارما، اگرنه هیچ، ولی اشخاص انگشت‌شماری بااین وصف، بچشم‌می خورند. اوازمتدهای متفاوت رقابت ومبارزه ی سالم ومنطقی برای دست‌یازیدن به جایگاه مناسب ودلخواه سیاسی- اداری وقانونگذاری بهره جست، اما – نه همچون اقران وامثالش – به قیمت دست‌یافتن به شهوت وشهرت وحذف دیگران.

کاظمی، باوصف دست وفرصت یافتن برشریعه ی جارئی قدرت وثروت، هیچگاه درب ورودبه آن را برروی دیگران نه‌بست، مغلوب وسوسه انگیزی زخرف وزبرج مظاهردنیوی نه‌شدوگاهی به لجن متعفن وتهوع آور زراندوزی وشهوتمداری، لب ترنه‌کرد. اماچون اندیشه وعملش، صبغه ی سبزالهی وتوحیدی داشت، درحدکافی، غیرقابل باور وکاملاً استثنائی، شهرت ونیکنامی، ثناوستایش همگانی ومحبوبیت ملی ومردمی، به سراغش آمده وسهم همیشگی وماندگارش گردید که: ” اِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَعَمِلُواالصَّالِحاتِ، سَیَجعَلُ لَهُمُ الرَّحمَنُ وُدّآ “.

رشدسریع وبروندهی شخصیتی این مردبزرگ درحدی بودکه که دشمنان بی رحم وحسودش، سرانجام وی را بر‌‌نتابیدند وچون ازصعودبرستیغ رفیع وصعب العبوراهلیت ومناعت معنوی اوبازماندند، خفاش گونه ازدیوسیاهی وجهل، فرمان فرومایگی ودستوردنائت گرفتندتا فرشته پاکدستی وعزت‌منشی را به بندمرگ کشند.

آری! بگفته ی حکیم بلخ:

دشمن طاووس آمد ، پرّاو

ای بسی شه رابکشته فرّاو

شهیدکاظمی – بسان بسیاری ازهم شغلان سیاسی اش – درسایه‌سار قدرت و ثروت به بزرگی کاذب وسراب گونه نه‌رسید، بلکه دریک حرکت خداپندارانه ی جوهری ودگرگونی باطنی، گوهرگونه درصدف وجودی خود، به کمال، ازدیادمعنوی، بالندگی و ارجمندی دست‌یازید وبدون آنکه ازابزارواسباب نامشروع وملوث مادی واهرم های رائج ونامقدس این روزواین روزگاربهره‌ببرد، باکیمیاگری پرهیزوپارسائی، ارزش افزوده یافت، مودت ومقبولیتش جهانگیرشد، صدها قافله دل و وجدان بیداروعدالتخواه را تسخیر وباخود همراه‌کرد.

کاظمی شهید، باخداومردم نفس‌کشید، باجانمایه ی عدالت وآرمان روءیائی رفاه ورهائی مردم تهیدست وگرفتارش، زندگی‌کرد وبرای تغییردرسفره ی تهی وپررنج یک ملت، تامرزمرگ وشهادت گام‌گذاشت.

روزی، – درعهدطلایی وزارتش – مریض‌بود وبی حال وزیرسیروم تقویتی که ازعلت بیماری اش پرسیدم، باتبسم معنادار فرمودند: دراثر نان وماست‌خوردن زیاد و مکرر! عرض‌کردم: چرا کمی به خود نه می‌رسی‌؟ فرمودند: تهیه ی غذای مناسب وباکیفیت برای همه اعضای دفتر، مقدورنیست وتنهاخوری، بی مزه‌است وغیرعادلانه!

واینکه امروز، جزنیکنامی وپاکنفسی، مواهب ومواریث دیگری ازآن شهیدسعید، به جانمانده است، برهان قاطع ودلیل دلپسنداین مدعاست که او هیچ گاه، سیاست را دست‌مایه ‌ی دست یافتن برثروت و کامروایی و زراندوزی، قرارنداد.

روحش شاد و درخت تنومندخاطراتش، بارده و بارورباد.

محمدضامن عظیمی

“وکیل” باید نماینده درد مردم باشد (شهیدسید مصطفی کاظمی)

در آستانه پانزدهم عقرب، سالروز جان باختن تنی چند از نمایندگان مردم درپارلمان و شمار زیادی از دانش آموزان و مردم عادی در حادثه خونین و تروریستی بغلان قرار داریم. در این ارتباط نکاتی چند قابل یادآوری می باشد:

-وقوع این حادثه به احتمال قریب به یقین کار مافیای اقتصادی و سیاسی بود که، از نتیجه آغاز فعالیت کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان نگران و خود را در معرض افشا شدن می دیدند.

-بی تفاوتی حکومت گذشته و کنونی در حقیقت یابی چنین قضایایی، حداقل در ریشه یابی و افشا سازی عاملین آنان، گواه آنست که نبض سیاست و مدیریت کشور در انحصار مافیای سیاسی و اقتصادی در پیوند و حمایت بیرونی ها قرار دارد. بنابراین علاوه بر ناتوانی و محدودیت دستگاه های اجرایی و عدلی و تقنینی ، دموکراسی و ارزش های نظام سیاسی درحد یک ابزار و پوشش توجیه کننده به زیان نظام سیاسی و تباهی سرنوشت مردم، مصادره شده است.

-افتضاح انتخاباتی پارلمانی و ریاست جمهوری، وجودپارلمان دست آموز و مافیایی، تنزل جایگاه و نقش نهادهای ملی و وضعیت ناامیدکننده کشور برای مردم از دولتمردان و سیاستگران، نشان دهنده آنست که افغانستان با گذشت هر روز و پشت سرنهادن هرتحولی ده ها گام درحال عقب گرد سیاسی و تاریخی است. هیچ روزنه امید برای گشایش و حل گره ها و چالش های کنونی در مدیریت کشور قابل تصور نیست.

-در خصوص مسئولیت نمایندگان، باید گفت اکثریت اعضای مجلس نمایندگان-بجز تعدادی اندک و کمتر از شمار انگشتان یک دست- نماینده باندها وشبکه های مافیایی هستند، نه نماینده درد مردم؛ که غاصبانه برکرسی پارلمان چنگ انداخته اند.

عبدالکشور اخلاقی

کابل خواهان دخیل شدن در گفتگوهای صلح با طالبان است

حکومت افغانستان خواهان دخیل شدن در گفتگو های صلح با طالبان است و می‌گوید که اگر حکومت در  گفتگو های دوحه با امریکا و طالبان دخیل می بود، این گفتگو ها هرگز به بن بست نمی رسیدند.

حکومت افغانستان یکی از علت های مهم به بن بست رسیدن گفتگوهای نُه ماهه را میان امریکا و طالبان، به حاشیه رانده شدن افغانستان دراین گفت و ها میداند و اکنون خواهان نقش برجسته حکومت در از سر گیری این گفتگو ها است.

گران هیواد، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: «حکومت افغانستان در مذاکراتی که در دوحه جریان داشت اگر نقش می داشت، با وجود اصطحکاکی که رخ داده است از طرف خارجی ها، دولت افغانستان می توانست که این گفتگو ها را ادامه بدهد.»

در همین حال دفتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور نقش آلمان را در فراهم سازی زمینه ها برای آغاز گفتگوهای میان افغانان بسیار مهم می داند.

روز گذشته نماینده ویژه آلمان برای افغانستان با مشاور امنیت ملی رییس جمهور در این باره دیداری نیز داشت.

کبیر حقمل، سخنگوی مشاور امنیت ملی رییس جمهور، گفت: «آلمان بدون دغدغه های سیاسی و شخصی شان ما را در این راستا کمک می کند و در ملاقات دیروز هم تاکید بر توسعه این همکاری ها صورت گرفت.»

اما یکی از منابع نزدیک به طالبان می گوید تا هنگامی که طالبان با امریکا به توافقی دست نیابند، گفتگوهای میان افغانان آغاز نخواهد شد.

مولوی عبدالشکور مطمین، رییس کمیته ملی المپیک در زمان طالبان، گفت: «یک بار طالبان با امریکا در باره خروج نیروهای امریکایی به یک توافق برسند، طالبان اعلام کرده اند که با تمامی جناح ها در افغانستان گفتگو می‌کنند.»

منبع: طلوع نیوز

غنی خواستار اقدام فوری برای اصلاحات در وزارت خارجه شد

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، خواستار اقدام فوری برای انجام اصلاحات در وزارت خارجه افغانستان شده است.

او امروز یکشنبه (۱۲ عقرب/آبان) در یک نشست خبری در کابل گفت که در زمینه تشکیلات و کارمندان و تدوین مقررات کاری این وزارت، اصلاحاتی صورت خواهد گرفت.

او گفت باید اصلاحات در وزارت خارجه افغانستان اقتصاد محور باشد و فعالیت آن برای پیشبرد سیاست “اتصال منطقه‌ای افغانستان” باشد و دیپلمات‌ها و کارمندان وزارت خارجه براساس اصل شایستگی و فهم استخدام شوند.

او تاکید کرد که با توجه به جایگاه افغانستان در منطقه وزارت خارجه نیز باید در اجرای این سیاست نقش مهم داشته باشد.

شمار دیپلماتان افغانستان

به گفته سخنگوی ریاست جمهوری، شمار دیپلمات‌های افغانستان “بسیار زیاد است” و این تعداد باید با “موثریت کار” مقایسه شود.

او گفت کشورش توانایی مالی برای ادامه حضور دیپماتان زیادی در کشورهای جهان را ندارد.

اصلاحات در وزارت خارجه درست زمانی مطرح می‌شود که حدود دو هفته قبل صلاح الدین ربانی از وزارت خارجه کنار رفت.

آقای ربانی با انتشار استعفانامه‌اش خطاب به اشرف غنی، نوشته بود که در مدت پنج سال به عنوان وزیر خارجه افغانستان “شاهد ایجاد شبه‌ساختارهای موازی و به حاشیه راندن نهادهای اساسی حکومت” بوده و ادامه کار را به صلاح ندانسته و استعفا می‌کند.

امروز وقتی از آقای صدیقی پرسیده شده چرا در پنج سال گذشته رئیس جمهور افغانستان دست به اصلاحات در وزارت خارجه نزد؟ گفت که چند ماه ریاست جمهوری هیأتی را برای ایجاد اصلاحات موظف کرده بود، ولی رهبری قبلی به آن آجازه کار را نداد.

صلاح‌الدین ربانی از آغاز حکومت وحدت ملی به عنوان وزیر امور خارجه افغانستان کار کرد.

او رهبر حزب جمعیت اسلامی است و این حزب در انتخابات ریاست جمهوری امسال، عبدالله عبدالله را نامزد کرد.

تنش میان ارگ ریاست جمهوری افغانستان و وزارت خارجه افغانستان در سال‌های اخیر بارها خبرساز شده است.

در روزهای اخیر وزارت خارجه اعتراض کرد که از فرستادن هیأت افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطلع نبوده و افغانستان “ضعیف‌ترین” حضور در سال‌های اخیر را در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل داشته است.

در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی و از افراد نزدیک به آقای غنی هیات افغانستان را سرپرستی می‌کرد.

مجلس افغانستان در سال ۱۳۹۵ صلاح الدین ربانی را استیضاح کرد و نمایندگان به دلیل عدم مصرف بودجه انکشافی در این وزارت‌خانه، به او رای عدم اعتماد دادند اما آقای غنی دوباره او را سرپرست وزارت خارجه افغانستان معرفی کرد.

در تازه‌ترین اختلاف میان ارگ ریاست جمهوری و وزارت خارجه، محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان در ۸ اکتبر صبغت‌الله احمدی، سخنگوی این وزارت را برکنار کرد ولی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی آنرا نپذیرفت.

منبع: بی بی سی فارسی

انتخابات افغانستان؛ اختلاف بر سر آغاز روند بازشماری بخشی از آرا

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید روند بازشماری بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری این کشور فردا (سه‌شنبه، ۱۴ عقرب/آبان) آغاز خواهد شد.

این روند قرار بود امروز آغاز شود اما به دلیل آنچه مشکلات فنی گفته شد به فردا به تاخیر افتاد.

در مورد آغاز این روند میان دو تیم پیشتاز انتخاباتی این کشور اختلاف وجود دارد.

تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی این کشور امروز با برگزاری یک نشست خبری خواهان تاخیر در این روند تا تصفیه کامل آرا شد.

عضای این تیم گفت قبل از آغاز بازشماری باید میزان آرای معتبر دقیقا مشخص شود و به اساس محاسبه آنها از آنچه کمیسیون انتخابات اعلام کرده حدود ۳۰۰ هزار رای باید باطل و از روند شمارش آرا خارج شود.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تازگی اعلام کرد که “آرای معتبر” در انتخابات ریاست جمهوری این کشور یک میلیون و هشتصد و چهل و سه هزار رای است.

اما تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کنونی افغانستان تاکید دارد که تاخیر در روند بازشماری آرا برای آنها قابل قبول نیست.

عبدالقادر هوتخیل، ناظر تیم انتخاباتی دولت ساز در کمیسیون انتخابات به بی‌بی‌سی می‌گوید تاخیر در روند بازشماری آرا برای تیم‌های انتخاباتی و مردم افغانستان پذیرفتنی نیست.

تیم ثبات و همگرایی می‌گوید که بیش از ۱۳۷ هزار رای قرنطین‌شده بدون اطلاع به تیم‌های انتخاباتی وارد این محاسبه کمیسیون انتخابات شده که اطلاعات رای دهندگان آن “باطل، ناشناخته و مبهم” است.

آقای اخلاقی، ناظر تیم آقای عبدالله همچنین مدعی است که بیش از صد هزار رای دیگر که خارج از زمان برگزاری انتخابات (هفت صبح تا پنج بعد از ظهر ششم میزان/مهر) ثبت شده نیز در محاسبه نهایی کمیسیون مشمول است که باید باطل شود.

تیم ثبات و همگرایی همچنین می‌گوید اگر آرای تکراری به اساس عکس‌های مشابه در دستگاه‌های بیومتریک به اساس معیار جهانی (پنجاه درصد مشابهت) باطل شود رقم آرای باطل شده این مورد از ۴۷ هزار (با معیار ۶۵ درصد مشابهت) به بیش از صد هزار رای خواهد رسید.

اعضای این تیم همچنین خواهان روشن شدن سرنوشت آرای ثبت شده در دستگاه‌های بیومتریک گم شده، تثبیت آرای محلات رای دهی انتقال یافته و تعیین سقف آرای هر صندوق رای دهی هستند.

کمیسیون مستقل انتخابات به طور مشخص به انتقادهای تیم ثبات و همگرایی واکنشی نشان نداده اما گفته همه آمادگی‌ها برای آغاز روند بازشماری آرا سر از فردا گرفته شده است.

در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از دستگاه‌های بیومتریک استفاده شد و اعلام شد که تنها آرای ثبت شده با این دستگاه‌ها معتبر هستند. مدیریت استفاده از این فناوری بر عهده شرکت آلمانی “درملاگ” بود که کمیسیون انتخابات بر اساس محاسبه این شرکت، آمار معتبر انتخابات را اعلام کرد.

قرار است پس از بازشماری بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نتیجه ابتدایی انتخابات به تاریخ ۲۳ عقرب/ آبان اعلام شود. نتایجی که به اساس تقویم انتخاباتی باید به تاریخ ۲۷ میزان/مهر اعلام می‌شد اما به تاخیر افتاد.

نتیجه نهایی نیز قرار بود بعد از رسیدگی به شکایات در ۱۶ عقرب/آبان اعلام شود که اکنون به تاخیر افتاده اما تاریخ جدید آن اعلام نشده است.

منبع: بی بی سی فارسی