به مناسبت دوازدهمین سالیاد شهادت شهید شعوروشایستگی؛ سیدمصطفی”کاظمی”:

شهیدان ادبگاه وفارا خون نمی باشد

مگر رنگ حنایی ازکف قاتل شودپیدا

“بیدل”

شهیدمصطفی”کاظمی”، ازنوادرونوابغ روزگارمابودکه درگرانیگا‌ه قدرت وسکانداری سیاسی- اداری ، واوج چیر‌‌‌گی برقدرت وثروت، ازصراط تقوی ومعنویت محوری وانصاف ومدارا بادیگران نه لغزیدوگاهی رسالت متعالی دینی خودرا درقبال رنج وروانپریشی روزافزون مردمش، بدست نسیان نه‌سپرد.

مقاطع گوناگون حیات طیبه ی این نادره ی دنیای سیاست وقدرت معاصر، حلقه وصل وادغام بین دومولفه ی “تدین” و “سیاست‌ورزی” بودکه دردنیای دنی و دروغ‌محورسیاست این عصر، بویژه سیاستمداران دیارما، اگرنه هیچ، ولی اشخاص انگشت‌شماری بااین وصف، بچشم‌می خورند. اوازمتدهای متفاوت رقابت ومبارزه ی سالم ومنطقی برای دست‌یازیدن به جایگاه مناسب ودلخواه سیاسی- اداری وقانونگذاری بهره جست، اما – نه همچون اقران وامثالش – به قیمت دست‌یافتن به شهوت وشهرت وحذف دیگران.

کاظمی، باوصف دست وفرصت یافتن برشریعه ی جارئی قدرت وثروت، هیچگاه درب ورودبه آن را برروی دیگران نه‌بست، مغلوب وسوسه انگیزی زخرف وزبرج مظاهردنیوی نه‌شدوگاهی به لجن متعفن وتهوع آور زراندوزی وشهوتمداری، لب ترنه‌کرد. اماچون اندیشه وعملش، صبغه ی سبزالهی وتوحیدی داشت، درحدکافی، غیرقابل باور وکاملاً استثنائی، شهرت ونیکنامی، ثناوستایش همگانی ومحبوبیت ملی ومردمی، به سراغش آمده وسهم همیشگی وماندگارش گردید که: ” اِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَعَمِلُواالصَّالِحاتِ، سَیَجعَلُ لَهُمُ الرَّحمَنُ وُدّآ “.

رشدسریع وبروندهی شخصیتی این مردبزرگ درحدی بودکه که دشمنان بی رحم وحسودش، سرانجام وی را بر‌‌نتابیدند وچون ازصعودبرستیغ رفیع وصعب العبوراهلیت ومناعت معنوی اوبازماندند، خفاش گونه ازدیوسیاهی وجهل، فرمان فرومایگی ودستوردنائت گرفتندتا فرشته پاکدستی وعزت‌منشی را به بندمرگ کشند.

آری! بگفته ی حکیم بلخ:

دشمن طاووس آمد ، پرّاو

ای بسی شه رابکشته فرّاو

شهیدکاظمی – بسان بسیاری ازهم شغلان سیاسی اش – درسایه‌سار قدرت و ثروت به بزرگی کاذب وسراب گونه نه‌رسید، بلکه دریک حرکت خداپندارانه ی جوهری ودگرگونی باطنی، گوهرگونه درصدف وجودی خود، به کمال، ازدیادمعنوی، بالندگی و ارجمندی دست‌یازید وبدون آنکه ازابزارواسباب نامشروع وملوث مادی واهرم های رائج ونامقدس این روزواین روزگاربهره‌ببرد، باکیمیاگری پرهیزوپارسائی، ارزش افزوده یافت، مودت ومقبولیتش جهانگیرشد، صدها قافله دل و وجدان بیداروعدالتخواه را تسخیر وباخود همراه‌کرد.

کاظمی شهید، باخداومردم نفس‌کشید، باجانمایه ی عدالت وآرمان روءیائی رفاه ورهائی مردم تهیدست وگرفتارش، زندگی‌کرد وبرای تغییردرسفره ی تهی وپررنج یک ملت، تامرزمرگ وشهادت گام‌گذاشت.

روزی، – درعهدطلایی وزارتش – مریض‌بود وبی حال وزیرسیروم تقویتی که ازعلت بیماری اش پرسیدم، باتبسم معنادار فرمودند: دراثر نان وماست‌خوردن زیاد و مکرر! عرض‌کردم: چرا کمی به خود نه می‌رسی‌؟ فرمودند: تهیه ی غذای مناسب وباکیفیت برای همه اعضای دفتر، مقدورنیست وتنهاخوری، بی مزه‌است وغیرعادلانه!

واینکه امروز، جزنیکنامی وپاکنفسی، مواهب ومواریث دیگری ازآن شهیدسعید، به جانمانده است، برهان قاطع ودلیل دلپسنداین مدعاست که او هیچ گاه، سیاست را دست‌مایه ‌ی دست یافتن برثروت و کامروایی و زراندوزی، قرارنداد.

روحش شاد و درخت تنومندخاطراتش، بارده و بارورباد.

محمدضامن عظیمی

“وکیل” باید نماینده درد مردم باشد (شهیدسید مصطفی کاظمی)

در آستانه پانزدهم عقرب، سالروز جان باختن تنی چند از نمایندگان مردم درپارلمان و شمار زیادی از دانش آموزان و مردم عادی در حادثه خونین و تروریستی بغلان قرار داریم. در این ارتباط نکاتی چند قابل یادآوری می باشد:

-وقوع این حادثه به احتمال قریب به یقین کار مافیای اقتصادی و سیاسی بود که، از نتیجه آغاز فعالیت کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان نگران و خود را در معرض افشا شدن می دیدند.

-بی تفاوتی حکومت گذشته و کنونی در حقیقت یابی چنین قضایایی، حداقل در ریشه یابی و افشا سازی عاملین آنان، گواه آنست که نبض سیاست و مدیریت کشور در انحصار مافیای سیاسی و اقتصادی در پیوند و حمایت بیرونی ها قرار دارد. بنابراین علاوه بر ناتوانی و محدودیت دستگاه های اجرایی و عدلی و تقنینی ، دموکراسی و ارزش های نظام سیاسی درحد یک ابزار و پوشش توجیه کننده به زیان نظام سیاسی و تباهی سرنوشت مردم، مصادره شده است.

-افتضاح انتخاباتی پارلمانی و ریاست جمهوری، وجودپارلمان دست آموز و مافیایی، تنزل جایگاه و نقش نهادهای ملی و وضعیت ناامیدکننده کشور برای مردم از دولتمردان و سیاستگران، نشان دهنده آنست که افغانستان با گذشت هر روز و پشت سرنهادن هرتحولی ده ها گام درحال عقب گرد سیاسی و تاریخی است. هیچ روزنه امید برای گشایش و حل گره ها و چالش های کنونی در مدیریت کشور قابل تصور نیست.

-در خصوص مسئولیت نمایندگان، باید گفت اکثریت اعضای مجلس نمایندگان-بجز تعدادی اندک و کمتر از شمار انگشتان یک دست- نماینده باندها وشبکه های مافیایی هستند، نه نماینده درد مردم؛ که غاصبانه برکرسی پارلمان چنگ انداخته اند.

عبدالکشور اخلاقی

پولیس: پنج طالب در عملیات نیروهای ویژه در لوگر کشته شدند

پولیس لوگر در یک خبرنامه ادعا می‌کند که در یک عملیات نیروهای ویژه پولیس در ولسوالی برکی برک این ولایت پنج طالب کشته شدند.

در این خبرنامه آمده است که این عملیات در قریه “شنه قلعه” ولسوالی برکی برک راه اندازی شده که در نتیجۀ آن مقداری از جنگ افزار طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است.

پولیس لوگر در باره تلفات نیروهای امنیتی در این عملیات، چیزی نگفته است.

تاکنون طالبان نیز در این باره به رسانه ها چیزی نگفته اند.

منبع: طلوع نیوز

ولسوالی دهنۀ غوری پس از سه سال از وجود شورشیان پاک سازی شد

وزارت دفاع ملی در یک خبرنامه روز پنج شنبه (۲عقرب) می‌ گوید که در ادامۀ پیشروی های نیروهای امنیتی در ولایت بغلان، این نیروها توانستند که شب گذشته ولسوالی دهنۀ غوری این ولایت را پس از بیشتر از ۳ سال، دوباره تصرف کنند.

در خبرنامه افزده شده است که عملیات در سه بخش ولایت بغلان حدود یک هفته پیش آغاز شد و سر انجام نیروهای امنیتی توانستند که دهنۀ غوری را به گونۀ کامل، پاک سازی کنند.

خبرنامه می افزاید که در جریان این عملیات تلفات سنگینی به طالبان، وارد شده است.

در خبرنامه دربارۀ این عملیات، جزئیات بیشتر ارایه نشده است.

طالبان تاکنون دربارۀ این عملیات چیزی نگفته اند.

منبع: طلوع نیوز

۱۶ پولیس در حملۀ طالبان در کندز جان باختند

مقام‌های محلی ولایت کندز روز سه شنبه (۳۰ میزان) می گویند که ۱۶ پولیس در حملۀ گروهی جنگجویان طالبان بر ولسوالی علی ‌آباد این ولایت، جان باختند و دو تن دیگر آنن، زخم برداشته اند.

عبدالرشید بشیر، فرمانده پولیس کندز افزود که ده‌ ها طالب مسلح نیمه شب گذشته بر پاسگاهای نیروهای محلی و امنیتی در بخش‌های از علی‌ آباد یورش بردند که درنتیجۀ آن به هر دو طرف تلفات، وارد شده است.

او می افزاید: “نیروهای دولتی در روزهای پسین عملیات نابود سازی طالبان را دراین ولسوالی آغاز کرده بودند و در نتیجۀ این عملیات، به طالبان تلفات سنگین وارد شده است. اما طالبان سر انجام شب گذشته به خاطر انتقام جویی از یک نقطۀ ضعف استفاده کردند و بر بخش‌های این ولسوالی حمله کردند.”

او همچنان، جان باختن فرمانده پولیس علی ‌آباد را در این درگیری رد کرد، اما تأیید می کند که آمر محمود، فرمانده یک پاسگاه ۲۰ نفری در این نبرد، جان باخته است.

یک سرباز که از این حملات جان سالم بدر برده است، می گوید: “من در حدود یک ساعت با طالبان جنگیدم و دراین یک ساعت بسیاری از همکارانم در برابر چشمانم کشته شدند که برایم بسیار سخت تمام شد. پس از یک ساعت نبرد و با رسیدن نیروهای کمکی، من از محل فرار کردم.”

پولیس کندز می ‌افزاید که درگیری پس از رسیدن نیروهای تازه نفس به محل جنگ، طالبان از محل فرار کردند.

طالبان نیز تأیید می کنند که بر چندین پاسگاه در این ولسوالی، حمله کرده اند.

منبع: طلوع نیوز