به مناسبت دوازدهمین سالیاد شهادت شهید شعوروشایستگی؛ سیدمصطفی”کاظمی”:

شهیدان ادبگاه وفارا خون نمی باشد

مگر رنگ حنایی ازکف قاتل شودپیدا

“بیدل”

شهیدمصطفی”کاظمی”، ازنوادرونوابغ روزگارمابودکه درگرانیگا‌ه قدرت وسکانداری سیاسی- اداری ، واوج چیر‌‌‌گی برقدرت وثروت، ازصراط تقوی ومعنویت محوری وانصاف ومدارا بادیگران نه لغزیدوگاهی رسالت متعالی دینی خودرا درقبال رنج وروانپریشی روزافزون مردمش، بدست نسیان نه‌سپرد.

مقاطع گوناگون حیات طیبه ی این نادره ی دنیای سیاست وقدرت معاصر، حلقه وصل وادغام بین دومولفه ی “تدین” و “سیاست‌ورزی” بودکه دردنیای دنی و دروغ‌محورسیاست این عصر، بویژه سیاستمداران دیارما، اگرنه هیچ، ولی اشخاص انگشت‌شماری بااین وصف، بچشم‌می خورند. اوازمتدهای متفاوت رقابت ومبارزه ی سالم ومنطقی برای دست‌یازیدن به جایگاه مناسب ودلخواه سیاسی- اداری وقانونگذاری بهره جست، اما – نه همچون اقران وامثالش – به قیمت دست‌یافتن به شهوت وشهرت وحذف دیگران.

کاظمی، باوصف دست وفرصت یافتن برشریعه ی جارئی قدرت وثروت، هیچگاه درب ورودبه آن را برروی دیگران نه‌بست، مغلوب وسوسه انگیزی زخرف وزبرج مظاهردنیوی نه‌شدوگاهی به لجن متعفن وتهوع آور زراندوزی وشهوتمداری، لب ترنه‌کرد. اماچون اندیشه وعملش، صبغه ی سبزالهی وتوحیدی داشت، درحدکافی، غیرقابل باور وکاملاً استثنائی، شهرت ونیکنامی، ثناوستایش همگانی ومحبوبیت ملی ومردمی، به سراغش آمده وسهم همیشگی وماندگارش گردید که: ” اِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَعَمِلُواالصَّالِحاتِ، سَیَجعَلُ لَهُمُ الرَّحمَنُ وُدّآ “.

رشدسریع وبروندهی شخصیتی این مردبزرگ درحدی بودکه که دشمنان بی رحم وحسودش، سرانجام وی را بر‌‌نتابیدند وچون ازصعودبرستیغ رفیع وصعب العبوراهلیت ومناعت معنوی اوبازماندند، خفاش گونه ازدیوسیاهی وجهل، فرمان فرومایگی ودستوردنائت گرفتندتا فرشته پاکدستی وعزت‌منشی را به بندمرگ کشند.

آری! بگفته ی حکیم بلخ:

دشمن طاووس آمد ، پرّاو

ای بسی شه رابکشته فرّاو

شهیدکاظمی – بسان بسیاری ازهم شغلان سیاسی اش – درسایه‌سار قدرت و ثروت به بزرگی کاذب وسراب گونه نه‌رسید، بلکه دریک حرکت خداپندارانه ی جوهری ودگرگونی باطنی، گوهرگونه درصدف وجودی خود، به کمال، ازدیادمعنوی، بالندگی و ارجمندی دست‌یازید وبدون آنکه ازابزارواسباب نامشروع وملوث مادی واهرم های رائج ونامقدس این روزواین روزگاربهره‌ببرد، باکیمیاگری پرهیزوپارسائی، ارزش افزوده یافت، مودت ومقبولیتش جهانگیرشد، صدها قافله دل و وجدان بیداروعدالتخواه را تسخیر وباخود همراه‌کرد.

کاظمی شهید، باخداومردم نفس‌کشید، باجانمایه ی عدالت وآرمان روءیائی رفاه ورهائی مردم تهیدست وگرفتارش، زندگی‌کرد وبرای تغییردرسفره ی تهی وپررنج یک ملت، تامرزمرگ وشهادت گام‌گذاشت.

روزی، – درعهدطلایی وزارتش – مریض‌بود وبی حال وزیرسیروم تقویتی که ازعلت بیماری اش پرسیدم، باتبسم معنادار فرمودند: دراثر نان وماست‌خوردن زیاد و مکرر! عرض‌کردم: چرا کمی به خود نه می‌رسی‌؟ فرمودند: تهیه ی غذای مناسب وباکیفیت برای همه اعضای دفتر، مقدورنیست وتنهاخوری، بی مزه‌است وغیرعادلانه!

واینکه امروز، جزنیکنامی وپاکنفسی، مواهب ومواریث دیگری ازآن شهیدسعید، به جانمانده است، برهان قاطع ودلیل دلپسنداین مدعاست که او هیچ گاه، سیاست را دست‌مایه ‌ی دست یافتن برثروت و کامروایی و زراندوزی، قرارنداد.

روحش شاد و درخت تنومندخاطراتش، بارده و بارورباد.

محمدضامن عظیمی

“وکیل” باید نماینده درد مردم باشد (شهیدسید مصطفی کاظمی)

در آستانه پانزدهم عقرب، سالروز جان باختن تنی چند از نمایندگان مردم درپارلمان و شمار زیادی از دانش آموزان و مردم عادی در حادثه خونین و تروریستی بغلان قرار داریم. در این ارتباط نکاتی چند قابل یادآوری می باشد:

-وقوع این حادثه به احتمال قریب به یقین کار مافیای اقتصادی و سیاسی بود که، از نتیجه آغاز فعالیت کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان نگران و خود را در معرض افشا شدن می دیدند.

-بی تفاوتی حکومت گذشته و کنونی در حقیقت یابی چنین قضایایی، حداقل در ریشه یابی و افشا سازی عاملین آنان، گواه آنست که نبض سیاست و مدیریت کشور در انحصار مافیای سیاسی و اقتصادی در پیوند و حمایت بیرونی ها قرار دارد. بنابراین علاوه بر ناتوانی و محدودیت دستگاه های اجرایی و عدلی و تقنینی ، دموکراسی و ارزش های نظام سیاسی درحد یک ابزار و پوشش توجیه کننده به زیان نظام سیاسی و تباهی سرنوشت مردم، مصادره شده است.

-افتضاح انتخاباتی پارلمانی و ریاست جمهوری، وجودپارلمان دست آموز و مافیایی، تنزل جایگاه و نقش نهادهای ملی و وضعیت ناامیدکننده کشور برای مردم از دولتمردان و سیاستگران، نشان دهنده آنست که افغانستان با گذشت هر روز و پشت سرنهادن هرتحولی ده ها گام درحال عقب گرد سیاسی و تاریخی است. هیچ روزنه امید برای گشایش و حل گره ها و چالش های کنونی در مدیریت کشور قابل تصور نیست.

-در خصوص مسئولیت نمایندگان، باید گفت اکثریت اعضای مجلس نمایندگان-بجز تعدادی اندک و کمتر از شمار انگشتان یک دست- نماینده باندها وشبکه های مافیایی هستند، نه نماینده درد مردم؛ که غاصبانه برکرسی پارلمان چنگ انداخته اند.

عبدالکشور اخلاقی

اعتراضات گسترده در پاکستان؛ عمران خان از مقامش کنار نمی‌رود

مولانا فضل الرحمان، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام روز دوشنبه (۱۳ عقرب) در دیداری با احزاب سیاسی دیگر توافق کرد که اعتراضات شان را که از هفتۀ پیش آغاز شده اند، با وجود پایان مهلت داده شده، به نخست وزیر این کشور، ادامه دهند.

هواداران او که شمار زیاد شان دانشجویان مذهبی استند، اعتراضات را هفتۀ گذشته از شهر بندری کراچی آغار کردند و از سه روز به این سو، در اسلام آباد ادامه دارند.

مولانا فضل الرحمان، عمران خان، نخست وزیر پاکستان، را  به حکومت‌ داری بد متهم کرده و از او خواسته تا قوانین اسلامی را رعایت کند، اما عمران خان در پاسخ به این خواست اعتراض کننده گان گفت که از مقامش کنار نمی رود و همچنان از مولانا خواسته در جاهای مشخص شده، اعتراض خود را ادامه دهد.

مولانا در یک سخنرانی خود به هزاران تن از هوادارانش گفت که احزاب سیاسی توافق کردند که این اعتراض‌ ها باید ادامه یابند و دربارۀ کدام موضوع مشخص دیگر، توافق نشده است.

او همچنان هشدار داد که این اعتراضات به منطقۀ زیر نام “زون سرخ” که محل بودو باش عمران خان و سفیران خارجی است، گسترش خواهد داد.

مولانا افزوده که پس از پایان اعتراضات با مخالفین سیاسی دیگر، مشوره می کند و تصمیم مشترک خواهند گرفت.

از سوی دیگر، مقام‌های امنیتی پاکستان به خاطر محافظت این منطقه، تدابیر امنیتی شدید را روی دست گرفتند و راه‌ های عمومی را با کانتینرها، مسدود کردند.

در همین حال، بلال بوتو زرداری، رهبر حزب مردم پاکستان گفت که با وجودی که از تلاش ها برای برکناری خان پشتیبانی می کند، اما با اعتراض های رحمان همدست، نخواهند شد.

او در این باره جزییاتی ارایه نکرد.

آقای رحمان دربارۀ سخنرانی های نامناسب و اجازه ندادن به زنان در این اعترضات و حتی بیرون راندن خبرنگاران زن از این اعتراض ها از سوی فعالان حقوق بشر، شدیداً انتقاد شده است.

منبع: طلوع نیوز

در چند استان عراق مقررات منع آمد و رفت وضع شد

نیروهای امنیتی عراق در چندین استان در این کشور برای اعمال مقررات منع آمد و رفت در حال گشتزنی هستند.

به دنبال اعتراض‌های مرگبار روز جمعه که منجر به کشته شدن حداقل ۴۰ نفر و زخمی شدن دو هزار نفر شد، مقررات امنیتی اعمال شده است.

بیشتر معترضان تلاش می‌کردند وارد دفاتر گروه‌های شبه‌نظامی شوند.

استان‌های ذی‌قار، بصره، بابل، واسط، دیوانیه، مُثَنی و میسان از جمله مناطقی هستند که شاهد تظاهرات و اعمال مقررات امنیتی بودند.

یک تلویزیون عراقی گفته است عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق به استانداران این اختیار را داده تا در صورت لزوم مقررات منع آمد و رفت وضع کنند.

در بغداد چندین نفر پس از اصابت گلوله گاز اشک آور به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.

نیروهای امنیتی روز گذشته با گاز اشک آور تلاش کردند معترضانی را که قصد نزدیک شدن به ساختمان‌های دولتی در منطقه سبز بغداد را داشتند متفرق کنند.

تظاهرات عراق از سه هفته پیش آغاز شده است. تظاهرکنندگان به فساد، بیکاری و هزینه‌های بالای زندگی معترض هستند.

منبع: بی بی سی فارسی

اطمینان‌دهی ناتو از ادامۀ پشتیبانی مالی و نظامی از افغانستان

دومین روز نشست وزیران دفاع ناتو، امروز (جمعه، ۳عقرب) در بروکسل برگزار شد و در این نشست، وزیران دفاع ناتو از ادامۀ پشتیبانی نظامی ومالی شان به افغانستان اطمینان دادند.

در این نشست، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان و جنرال سکات میلر، فرماندۀ مأموریت پشتیبانی ناتو در افغانستان نیز حضور داشتند.

در این نشست اعلام شد که تا سال ۲۰۲۴ میلادی، ناتو کمک مالی دو اعشاریه نُه میلیارد دالری را به نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد.

وزیران دفاع ناتو، چگونگی کاهش نیروهای ناتو در افغانستان را نیز وابسته به پیشرفت گفت‌وگوهای صلح با طالبان دانستند.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در یک نشست خبری گفت در این باره گفت: «ناتو از لحاظ نیرو و تمویل مالی نیروهای افغان به کمک‌هایش به افغانستان متعهد می‌ماند. ناتو از تلاش‌های صلح به رهبری امریکا پشتیبانی کرده‌است و اگر این گفت وگوها از سرگرفته شوند، ما از آن استقبال می‌کنیم.»

هرچند دبیرکل ناتو از احتمال از سرگیری گفت وگوهای صلح خوشبین به نظر می‌رسد، اما می‌گوید که برای پیشرفت گفت وگوها، طالبان باید خشونت‌ها را کاهش دهند: «طالبان باید ارادۀ واقعی برای کاهش خشونت‌ها نشان دهند. پس ما به پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ آنان با هراس‌افگنی جهانی ادامه خواهیم داد تا شرایط برای صلح ایجاد شود.»

وزیران دفاع ناتو، با اشاره به تأمین امنیت انتخابات افغانستان از سوی نیروهای امنیتی افغانستان، گفتند که این نیروها ثابت ساختتند که می‌توانند با هراس‌افگنی بجنگند و با پشتیبانی ناتو امنیت کشور شان را نیز تأمین کنند.

منبع: طلوع نیوز