سیگار: قادر به بررسی تمام مصارف انجام شده در افغانستان نیستیم!

بازرس ویژه امریکا با انتقاد از وزارت دفاع آن کشور می گوید که در ده سال گذشته، این وزارت یک میلیارد و سیصد میلیون دالر در پروژه های زیربنایی افغانستان به مصرف رسانده است.

جان سپکو، بازرس ویژه‌ ی امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است که این وزارت قادر نیست تمام این مقدار پول را حساب بدهد. وی گفته است که وزارت دفاع امریکا توانسته تنها از ۸۹۰ میلیون دالر آن حسابی دهد.

به گفته جان سپکو؛ یافته‌های ما نشان می دهد که وزارت دفاع تنها می تواند در مورد ۸۹۰ میلیون دالر معلومات ارایه کند نه در مورد همه‌ ی این پول ها، معلومات وزارت دفاع امریکا این است که یک میلیارد و سیصد میلیون دالر در ۵۱۶۳ پروژه در بیست محل هزینه شده است”.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که سیگار یا اداره ویژه بازرسی امریکا همواره ازمصرف نامتوازن امریکا در افغانستان انتقاد کرده است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده