عقد قرار داد ۸۲ میلیون دالری‌د افغانستان برشنا شرکت

د افغانستان برشنا شرکت با دو کمپنی قراردادی در حدود ۸۲ میلیون دالر منعقد کرد.

به گزارش خبرگزاری آوا، د افغانستان برشنا شرکت به سلسله‏‌ی توسعه‏‌ی شبکۀ برق رسانی و فراهم نمودن خدمات بیشتر برای مردم، با کمپنی معتبر جهانی ( Gammon India Ltd) قرارداد تمدید لین انتقالی ۵۰۰ کیلوولت انرژی برق از ترکمنستان به افغانستان و لین انتقالی ۲۲۰ کیلوولت، شبرغان الی مزار شریف را به امضاء رساند.

همچنان با کمپنی معتبر بین‏‌المللی زیمنس (SIEMENS)، قرارداد پروژه‏‌ی سب ستیشن‏‌های ۲۰/۱۱۰/۲۲۰ کیلو ولت اندخوی، شبرغان و توسعه‏‌ی سب ستیشن شهر مزارشریف به امضاء رسید.

براساس قراردادی که بین د افغانستان برشنا شرکت و کمپنی Gammon India Ltd به امضاء رسید، لین انتقالی ۵۰۰ کیلوولت از سرحد ترکمنستان – افغانستان آغاز الی سب ستیشن شهر شبرغان، به طول ۹۷ کیلومتر تمدید می‏گردد.

همچنین لین انتقالی ۲۲۰کیلوولت شبرغان – مزارشریف که سب ستیشن شهر شبرغان را به سب ستیشن شهر مزار شریف وصل می‏نماید به طول حدوداً (۱۸۴) کیلومتر تمدید می‏گردد.

در همین حال، پروژه‏‌ی سب ستیشن‏‌های ۲۰/۱۱۰/۲۲۰ کیلو ولت اندخوی، شبرغان و توسعه‏‌ی سب ستیشن شهر مزارشریف با هزینه‏‌ی ۳۱.۱۶۵.۸۹۲ دالر با کمپنی معتبر بین‏‌المللی زیمنس (SIEMENS) صورت گرفت.

هزینه‏‌ی پروژه‏‌های متذکره از کمک‏‌های بلا عوض بانک انکشاف آسیایی پرداخت می‏گردد که کار آن در دو سال آینده تکمیل و عملاً به بهره برداری سپرده خواهد شد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده