تماس با ما

هفته نامه اقتدار ملی پذیرای انتقادات و پیشنهادات سازنده شما در جهت بهبود وبسایت هفته نامه می باشد.

شما می توانید با ما تماس بگیرید.

0782955905

eqtedaremelli@yahoo.com